Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)

Bình chọn:
4.2 trên 426 phiếu
Tóm tắt mục 1. Tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ

Tóm tắt mục 1. Tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Tổ chức quân đội thời Lê sơ

Tóm tắt mục 2. Tổ chức quân đội thời Lê sơ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Luật pháp thời Lê sơ

Tóm tắt mục 3. Luật pháp thời Lê sơ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Kinh tế thời Lê sơ

Tóm tắt mục 1. Kinh tế thời Lê sơ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Xã hội thời Lê sơ

Tóm tắt mục 2. Xã hội thời Lê sơ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Tình hình giáo dục và khoa cử thời Lê sơ

Tóm tắt mục 1. Tình hình giáo dục và khoa cử thời Lê sơ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Văn học, khoa học, nghệ thuật thời Lê sơ

Tóm tắt lý thuyết mục 2. Văn học, khoa học, nghệ thuật thời Lê sơ. Văn học chữ Hán phát triển và tiếp tục chiếm ưu thế,

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Một số danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộc

Tóm tắt mục IV. Một số danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộc

Xem chi tiết

Em biết gì về vua Lê Thánh Tông?

Lê Thánh Tông không những là một vị vua anh minh, một tài năng xuất sắc trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị,

Xem lời giải

Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt

Nguyễn Trãi không những là một nhà chính trị, quân sự tài ba, một anh hùng dân tộc mà còn là một danh nhân văn hoá thế giới.

Xem lời giải

Vì sao quốc gia Đại Việt lại đạt được thành tựu nói trên?

nêu lên được nhờ có những nỗ lực to lớn của nhân dân vượt qua những khó khăn sau chiến tranh, tích cực, cần cù lao động,

Xem lời giải

Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về văn hoá, giáo dục

- Vua Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc tử giám ờ kinh đô Thăng Long. Ở các đạo, phủ đều có trường công, hằng năm mở khoa thi để tuyển chọn quan lại. Đa số dân đều có thể đi học, trừ kẻ phạm tội và làm nghề ca hát.

Xem lời giải

Thời Lê sơ, xã hội có những giai cấp và tầng lớp nào?

- Giai cấp nông dân chiếm tuyệt đại đa số dân cư trong xã hội và sống chủ yếu ờ nông thôn, họ có rất ít hoặc không có ruộng đất,

Xem lời giải

Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê sơ

Kinh tế thời Lê Sơ.

Xem lời giải

Em hãy trình bày vài nét về những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong

◦ Vua Lê Thánh Tông là người có công đóng góp làm cho bộ máy nhà nước Ngày càng đầy đủ và chặt chẽ hơn thời vua Lê Thái Tổ

Xem lời giải

Em hãy trình bày và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ.

◦ Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tôg hoàn chỉnh và chặt chẽ nhất so với trước .Triều đình có đầy đủ các bộ ,tự ,các khoa và các cơ quan chuyên môn.

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về chủ trương hạn chế việc nuôi và mua bán nô tì

Em có nhận xét gì về chủ trương hạn chế việc nuôi và mua bán nô tì của nhà nước Lê sơ?

Xem lời giải

Quan sát lược đồ nước Đại Việt thời Lê Sơ và danh sách 13 đạo thừa tuyên

Quan sát lược đồ nước Đại Việt thời Lê Sơ và danh sách 13 đạo thừa tuyên, em thấy có gì khác với nước Đại Việt thời Trần?

Xem lời giải

Việc tổ chức quân đội thời Lê sơ như thế nào? Em có nhận xét gì

Việc tổ chức quân đội thời Lê sơ như thế nào? Em có nhận xét gì về chủ trương của nhà nước Lê sơ đối với lãnh thổ của đất nước qua đoạn trích trên?

Xem lời giải

Em hãy nhận xét về những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp.

Em hãy nhận xét về những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp.

Xem lời giải

Xem thêm