Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Bình chọn:
4.4 trên 185 phiếu
Hãy nêu những mặt tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly.

Đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, điều đó chứng tỏ ông là một nhà cải cách có tài và là người yêu nước thiết tha.

Xem lời giải

Em có nhận xét, đánh giá như thế nào về nhân vật Hồ Quý Ly?

Hạn chế và sai lầm lớn nhất của ông là để đất nước rơi vào ách đô hộ của nhà Minh do đường lối kháng chiến sai lầm và cũng do những hạn chế trong cuộc cải cách của ông.

Xem lời giải

Em hãy trình bày tóm tắt cuộc cải cách của Hồ Quý Ly

Từ đó, hiểu và nêu lên nhận xét về những cải cách của Hồ Quý Ly khá toàn diện, được thực hiện trong thời gian trước và sau khi nhà Hồ thành lập.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân, nô tì ở nửa sau thế kỉ XIV nói lên điều gì

Nhà Trần không còn khả năng đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng, cần phải thay thế bằng một vương triều mới.

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về vương triều Trần ở nửa cuối thế kỉ XIV ?

Nhận xét về Vương triều Trần ở nửa cuối thế kỉ XIV

Xem lời giải

Trình bày tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội nước ta ở nửa sau thế kỉ XIV.

- Từ nửa sau thế kỉ XIV, nhà nước không còn quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, đẽ điểu. Các công trình thuỷ lợi không còn được nhà nước chăm lo, tu sửa, nhiều năm xảy ra mất mùa. Nông dân phải bán ruộng, thậm chí cả vợ con cho quý tộc và địa chủ.

Xem lời giải

Tình hình kinh tế nước ta ở nửa cuối thế kỉ XIV như thế nào?

Tình hình kinh tế nước ta ở nửa cuối thế kỉ XIV như thế nào? Tại sao có tình trạng đó?

Xem lời giải

Tóm tắt mục 1. Tình hình kinh tế nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Tóm tắt mục 1. Tình hình kinh tế nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Tình hình xã hội thời Trần cuối thế kỉ XIV

Tóm tắt mục 2. Tình hình xã hội thời Trần cuối thế kỉ XIV

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về cuộc sống của vua quan nhà Trần nửa cuối thế kỉ XIV?

Em có nhận xét gì về cuộc sống của vua quan nhà Trần nửa cuối thế kỉ XIV?

Xem lời giải

Các cuộc khởi nghĩa của nông dân nô tì chống lại nhà Trần vào nửa sau thế kỉ XIV

Cuộc khởi nghĩa của Ngô Bệ ở Hải Dương

Xem chi tiết

Em hãy nêu tên, thời gian, địa bàn hoạt động của các cuộc khởi nghĩa ở nửa cuối thế kỉ XIV.

Em hãy nêu tên, thời gian, địa bàn hoạt động của các cuộc khởi nghĩa ở nửa cuối thế kỉ XIV.

Xem lời giải

Nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Xem lời giải

Tóm tắt mục 1. Nhà Hồ thành lập (1400)

Tóm tắt mục 1. Nhà Hồ thành lập (1400)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly

Tóm tắt mục 2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly

Xem chi tiết

Nhà Hồ thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô để làm gì?

Nhà Hồ thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô để làm gì?

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về chính sách quân sự, quốc phòng của Hồ Quý Ly?

Em có nhận xét gì về chính sách quân sự, quốc phòng của Hồ Quý Ly?

Xem lời giải

Tóm tắt mục 3. Ý nghĩa, tác dụng cải cách của Hồ Quý Ly

Tóm tắt mục 3. Ý nghĩa, tác dụng cải cách của Hồ Quý Ly

Xem chi tiết