Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

Bình chọn:
4.6 trên 190 phiếu
Tóm tắt mục 1. Quang Trung phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc

Tóm tắt mục 1. Quang Trung phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc

Xem lời giải

Tóm tắt mục 2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao của Quang Trung

Tóm tắt mục 2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao của Quang Trung

Xem chi tiết

Tóm tắt những nét chính về sự nghiệp của vua Quang Trung.

- Năm 1771: Nguyễn Huệ cùng anh là Nguyễn Nhạc và em là Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn Thượng Đạo (nay thuộc An Khê, Gia Lai), trở thành một trong ba lãnh tụ cao nhất của phong trào Tây Sơn.

Xem lời giải

Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hoá dân tộc ?

- Ban bố "Chiếu lập học", các huyện, xã được nhà nước khuyến khích mở trường học ; dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của nhà nước

Xem lời giải

Đường lối ngoại giao của Quang Trung có ý nghĩa như thế nào

cần căn cứ vào chủ trương của ông đối với nhà Thanh và kết quả của chủ trương đó

Xem lời giải

Chiếu lập học nói lên hoài bão gì của vua Quang Trung ?

Chiếu lập học nêu lên hoài bão muốn có một nền giáo dục quốc dân phát triển

Xem lời giải

Tại sao mở của ải, thông chợ búa thì công thương nghiệp được phát triển ?

Việc "mở cửa ải, thông chợ búa" đã thúc đẩy công thương nghiệp phát triển

Xem lời giải