CHƯƠNG IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THẾ KỈ XVI)

Bình chọn:
4 trên 245 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục 1. Tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ

Tóm tắt mục 1. Tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa

Tóm tắt mục 1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Tổ chức quân đội thời Lê sơ

Tóm tắt mục 2. Tổ chức quân đội thời Lê sơ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn

Tóm tắt mục 2. Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Luật pháp thời Lê sơ

Tóm tắt mục 3. Luật pháp thời Lê sơ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424)

Tóm tắt mục 1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424)

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục 1. Kinh tế thời Lê sơ

Tóm tắt mục 1. Kinh tế thời Lê sơ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá (năm 1425)

Tóm tắt mục 2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá (năm 1425)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Xã hội thời Lê sơ

Tóm tắt mục 2. Xã hội thời Lê sơ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Lê Lợi tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426)

Tóm tắt mục 3. Lê Lợi tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Tình hình giáo dục và khoa cử thời Lê sơ

Tóm tắt mục 1. Tình hình giáo dục và khoa cử thời Lê sơ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Trận Tốt Động - Chúc Động (cuối năm 1426)

Tóm tắt mục 1. Trận Tốt Động - Chúc Động (cuối năm 1426)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Văn học, khoa học, nghệ thuật thời Lê sơ

Tóm tắt lý thuyết mục 2. Văn học, khoa học, nghệ thuật thời Lê sơ. Văn học chữ Hán phát triển và tiếp tục chiếm ưu thế,

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Trận Chi Lăng - Xương Giang (tháng 10 - 1427)

Tóm tắt mục 2. Trận Chi Lăng - Xương Giang (tháng 10 - 1427)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục IV. Một số danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộc

Tóm tắt mục IV. Một số danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộc

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử

Tóm tắt mục 3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất