Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 1 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1. Điền trang thời Trần là

A. đất của vương hầu, công chúa, phò mã do nô tì khai hoang mà có.

B. đất của vua và quan lại do bắt nông dân khai hoang mà có.

C. đất của địa chủ, vương hầu do chiếm đoạt của dân mà có.

D. là ruộng đất công của nhà nước cho nông dân thuê cày cấy.

Câu 2. Thời Trần bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ

A. Quân chủ trung ương tập quyền.

B. Phong kiến phân quyền.

C. Vừa trung ương tập quyền vừa phong kiến phân quyền.

D. Vua nắm quyền tuyệt đối.

Câu 3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Thời Trần, Nhà nước chú trọng sửa sang luật pháp, ban hành bộ luật mới gọi là       

A. Luật hình.

B. Luật Hồng Đức.

C. Quốc triều hình luật.

D. Hình thư.

Câu 4. Quân đội nhà Trần gồm có

A. Cấm quân và bộ binh.

B. Bộ binh và thủy binh.

C. Cấm quân và quân ở các lộ.

D. Quân trung ương và quân địa phương.

Câu 5. Thời Trần, quân đội được tuyển chọn theo chủ trương

A. Quân phải đông, nước mới mạnh. 

B. Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông.

C. Quân lính vừa đông, vừa tinh nhuệ.

D. Quân đội phải văn võ song toàn.

Câu 6. Thuyền bè nước ngoài đến tụ hội ở đây mở chợ ngay trên thuyền. Cảnh buôn bán thật là thịnh vượng”. Đây là:

A. Thuận An, Hội thống.

B. Hội Thống, Vân Đồn.

C. Hội Thống, Hội An.

D. Hội An, Thuận An.

Câu 7. Việc nhà Trần lên thay nhà Lý có ý nghĩa

A. Củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền vững mạnh.

B. Tạo điều kiện cho nền quân chủ phát triển vững mạnh.

C. Làm cho chế độ phong kiến suy sụp.

D. Chứng tỏ nhà Trần mạnh hơn nhà Lý.

Câu 8. Ý nào sau đây phản ánh không đúng tình hình phục hồi và phát triển thủ công nghiệp dưới thời Trần?

A. Xưởng thủ công nhà nước chuyên sản xuất đồ gồm, dệt vải.

B. Thủ công nghiệp nhân dân phát triển nghề làm giấy, khắc ván in.

C. Thủ công nghiệp nhà nước đóng vai trò sản xuất vũ khí.

D. Nhiều xưởng thủ công có quy mô 50-100 công nhân.

Câu 9. Nhà Trần thay nhà Lý trong hoàn cảnh

A. Khởi nghĩa của nông dân làm cho nhà Lý suy yếu, nhà Trần cướp ngôi.

B. Nhường ngôi, vì vua Lý quá già.

C. Nhường ngôi, vì vua Lý không đảm đương nổi việc nước.

D. Nhà Trần nổi dậy cướp ngôi nhà Lý.

Câu 10. Thông tin không đúng về chính sách phục hồi và phát triển nông nghiệp của nhà Trần sau những năm suy thoái cuối thời Lý là:

A. Nhà Trần khuyến khích nhân dân khẩn hoang, mở rộng diện tích sản xuất

B. Mỗi tháng một lần, nhà vua tổ chức làm lễ tế trời đất, cầu phong cho dân

C. Hàng năm ra lệnh cho quan lại và nhân dân các địa phương đắp đê phòng lụt, đào sông nạo vét kênh mương

D. Cho phép vưong hầu, công chúa, phò mã chiêu tập những người không có sản nghiệp làm nô tì đê khai khẩn ruộng hoang, lập điền trang và thái ấp.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1.A

2.A

3.C

4.C

5.B

6.B

7.A

8.D

9.C

10.B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 53.

Cách giải:

Năm 1266, nhà Trần cho phép các vương hầu, công chúa, phò mã, cung tần chiêu tập những người phiêu tán không có sản nghiệp làm nô tì để khai khẩn ruộng hoang, lập điền trang. Từ đây vương hầu có điền trang.

=> Điền trang là đất của vương hầu, công chúa, phò mã do nô tì khai hoang mà có.

Chọn: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 51.

Cách giải:

Bộ máy quan lại thời Trần cũng giống như thời Lý, được tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền, gồm ba cấp: triều đình, các đơn vị hành chính trung gian từ lộ đến phủ, huyện, châu và cấp hành chính cơ sở là xã.

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 51.

Cách giải:

Thời Trần, Nhà nước chú trọng sửa sang luật pháp, ban hành bộ luật mới gọi là Quốc triều hình luật.

Chọn: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 52.

Cách giải:

Quân đội nhà Trần gồm có: cấm quân và quân địa phương. Cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình, nhả vua. Ở làng xã có hương binh. Khi có chiến tranh, còn có quân đội của các vương hầu.

Chọn: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 53.

Cách giải:

Quân đội nhà Trần được tuyển dụng theo chính sách “ngụ binh ư nông” và theo chủ trương: “Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông”, xây dựng tinh thần đoàn kết trong quân đội.

Chọn: B

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 54.

Cách giải:

Theo An Nam tức sự, “thuyền bè nước ngoài đến tụ hội ở đây (Hội Thống, Vân Đồn), mở chợ ngay trên thuyền. Cảnh buôn bán thật là thịnh vượng”.

Chọn: B

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 51, suy luận.

Cách giải:

Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nhà Lý đã không còn khả năng lãnh đạo đất nước cũng có nghĩa quyền lực của nhà vua bị suy giảm, quan lại ăn chơi sa đọa, nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân nổ ra. Sau khi thành lập, nhà Trần đã thực hiện nhiều chính sách tổ chức bộ máy quan lại theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền. Đồng thời hệ thống quan lại bên dưới tuy vẫn như nhà Lý nhưng có quy củ và đầy đủ hơn.

=> Nhà Trần lên thay nhà Lý có ý nghĩa củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền vững mạnh.

Chọn: A

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 54, loại trừ.

Cách giải:

Về thủ công nghiệp thời Trần: các xưởng thủ công nhà nước chuyên sản xuất đồ gốm, dệt và chế tạo vũ khí. Thủ công nghiệp trong nhân dân có nhiều ngành, nghề như đúc đồng, làm giấy, khắc ván in, …

Thời kì này chưa có các xưởng thủ công có quy mô 50 -100 công nhân.

Chọn: D

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 50, suy luận. 

Cách giải:

Từ cuối thế kỉ XII, nhà Lý ngày càng suy yếu:

- Chính quyền không còn chăm lo đến đời sống của nhân dân như trước.

- Hầu hết quan lại lao vào ăn chơi sa đọa.

- Lụt lội hạn hạn xảy ra liên miên => nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra.

=> Nhà Lý phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn. => Nhà Lý lúc này không còn đảm đương được việc nước.

=> Họ Trần buộc Chiêu Hoàng phải nhường ngôi cho Trần Cảnh (đầu năm 1226) => Nhà Trần được thành lập.

Chọn: C

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 53, suy luận.

Cách giải:

- Đáp án A, C, D: là chính sách phục hồi và phát triển nông nghiệp của nhà Trần sau những năm suy thoái cuối thời Lý.

- Đáp án B: lễ tế trời đất được thực hiện hàng năm, không thực hiện hàng tháng.

Chọn: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.