CHƯƠNG 10. NỘI TIẾT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập mục I trang 143 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục I Nhận thức kiến thức trang 143 VBT Sinh học 8: Tìm hiểu đường đi của các sản phẩm tiết trên hình 55 – 1, 2 SGK và nêu rõ sự sai khác giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết.

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 143 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 143 VBT Sinh học 8: Chọn trong số các thuật ngữ sau: hoạt tính sinh học, cơ quan đích, hoocmôn, trao đổi chất, chuyển hóa để điền vào chỗ trống thích hợp trong đoạn thông tin sau cho hoàn chỉnh:

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 143,144 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 143,144 VBT Sinh học 8: Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng của tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Chúng giống và khác nhau ở những điểm nào?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 144 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 144 VBT Sinh học 8: Nêu rõ tính chất và vai trò của các hoocmôn, từ đó xác định rõ tầm quan trọng của các tuyến nội tiết đối với đời sống.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 144,145 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 144,145 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.

Xem lời giải

Bài tập mục I trang 145 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục I Nhận thức kiến thức trang 145 VBT Sinh học 8: Hãy thử nêu ý nghĩa của cuộc vận động “Toàn dân dùng muối iốt”.

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 145 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 145 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống của những câu sau:

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 145,146 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 145,146 VBT Sinh học 8: Lập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết đã học theo mẫu bảng sau:

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 146 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 146 VBT Sinh học 8: Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iốt.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 146 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 146 VBT Sinh học 8: Phát biểu nào dưới đây về tuyến giáp là không đúng? (chọn bằng cách điền dấu × vào ô ở đầu câu).

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 147 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 147 VBT Sinh học 8: Hãy nêu chức năng của tuyến tụy mà em biết.

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 147,148 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 147,148 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống những câu sau:

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 148 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 148 VBT Sinh học 8: Trình bày chức năng của các hoocmôn tuyến tụy.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 148 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 148 VBT Sinh học 8: Trình bày vai trò của tuyến trên thận.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 148 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 148 VBT Sinh học 8: Thử trình bày bằng sơ đồ quá trình điều hòa lượng đường trong máu, đảm bảo giữ glucôzơ ở mức ổn định nhờ các hoocmôn tuyến tụy.

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 149,150 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 149,150 VBT Sinh học 8: Dựa vào các sơ đổ ớ hình 58 -1,2 SGK để hoàn chỉnh thông tin sau:

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 149 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 149 VBT Sinh học 8: Hãy điền các thông tin còn thiếu vào chỗ …………… của bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 150 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 150 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Xem lời giải

Bài tập mục I trang 151 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục I Nhận thức kiến thức trang 151 VBT Sinh học 8: Hãy kể tên các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmôn tiết ra từ tuyến yên.

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 151 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 151 VBT Sinh học 8: Trình bày các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất