Bài 55. Giới thiệu chúng hệ nội tiết

Bình chọn:
4.6 trên 126 phiếu
Bài tập mục I trang 143 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục I Nhận thức kiến thức trang 143 VBT Sinh học 8: Tìm hiểu đường đi của các sản phẩm tiết trên hình 55 – 1, 2 SGK và nêu rõ sự sai khác giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết.

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 143 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 143 VBT Sinh học 8: Chọn trong số các thuật ngữ sau: hoạt tính sinh học, cơ quan đích, hoocmôn, trao đổi chất, chuyển hóa để điền vào chỗ trống thích hợp trong đoạn thông tin sau cho hoàn chỉnh:

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 143,144 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 143,144 VBT Sinh học 8: Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng của tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Chúng giống và khác nhau ở những điểm nào?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 144 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 144 VBT Sinh học 8: Nêu rõ tính chất và vai trò của các hoocmôn, từ đó xác định rõ tầm quan trọng của các tuyến nội tiết đối với đời sống.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 144,145 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 144,145 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.

Xem lời giải