Bài 52. Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Bình chọn:
4.5 trên 66 phiếu
Bài 1,2,3 mục I trang 135,136 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 135,136 VBT Sinh học 8: Hãy xác định xem trong các ví dụ nêu dưới đây, ví dụ nào thuộc phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện và đánh dấu + vào cột tương ứng ở bảng sau

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 137 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 137 VBT Sinh học 8: Sự hình thành các phản xạ có điều kiện có ý nghĩa gì trong quá trình sống của động vật nói chung và con người nói riêng?

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 137 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 137 VBT Sinh học 8: Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 137 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 137 VBT Sinh học 8: Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điều kiện (tự chọn) và nêu rõ điều kiện để sự hình thành có kết quả.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 138 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 138 VBT Sinh học 8: Nêu rõ ý nghĩa của sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống các động vật và con người.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 138 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 138 VBT Sinh học 8: Hãy dùng dấu × đánh dấu các ví dụ ở cột A tương ứng với khái niệm ở cột (B) và (C).

Xem lời giải