CHƯƠNG 9. THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 115 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 115 VBT Sinh học 8: Dựa vào hình 43 – 1 SGK và kiến thức đã học ở bài 6 chương I, hãy mô tả lại cấu tạo và nêu rõ chức năng của nơron.

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 115,116 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 115,116 VBT Sinh học 8: Điền vào chỗ trống trong đoạn thông tin sau bằng cách chọn các cụm từ thích hợp

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 116 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 116 VBT Sinh học 8: Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới hình thức sơ đồ.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 116 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 116 VBT Sinh học 8: Phân biệt chức năng hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 116 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 116 VBT Sinh học 8: Chọn phương án đúng nhất bằng cách điền dấu × vào ô ở đầu câu.

Xem lời giải

Bài tập mục I trang 117 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục I Bài tập lí thuyết trang 117 VBT Sinh học 8: Chọn các thuật ngữ thích hợp điền vào chỗ trống cho hoàn chỉnh thông tin

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 117 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Bài tập kĩ năng trang 117 VBT Sinh học 8: Mô tả thí nghiệm để tìm hiểu chức năng của tủy, điền kết quả quan sát vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài tập mục I trang 118 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục I Nhận thức kiến thức trang 118 VBT Sinh học 8: Căn cứ vào kết quả thí nghiệm ở bảng 45 SGK, hãy rút ra kết luận về chức năng của rễ tủy, rồi từ đó suy ra chức năng của dây thần kinh tủy.

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 118 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 118 VBT Sinh học 8: Điền vào chỗ trống ở những câu sau bằng các thuật ngữ thích hợp:

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 118 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 118 VBT Sinh học 8: Tại sao nói: dây thần kinh tủy là dây pha? Giải thích?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 118 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 118 VBT Sinh học 8: Trên một ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, em Quang đã vô ý thúc mũi kéo làm đứt một số rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào mất?

Xem lời giải

Bài 1,2,3 mục I trang 119,120 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 119,120 VBT Sinh học 8: Tìm hiểu hình 46 – 1 SGK để hoàn chỉnh thông tin dưới đây:

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 120 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 120 VBT Sinh học 8: Xác định vị trí của não trung gian, các phần của trụ não và tiểu não.

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 120,121 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 120,121 VBT Sinh học 8: Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng trụ não, não trung gian và tiểu não vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 121,122 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 121,122 VBT Sinh học 8: Dùng các thuật ngữ thích hợp có trên hình 47 – 1, 2, 3 SGK đã quan sát, điền vào chỗ trống trong những câu dưới đây để hoàn chỉnh thông tin về cấu tạo (trong và ngoài) của đại não:

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 121 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 121 VBT Sinh học 8: Giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi?

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 122 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 122 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống trong những câu sau:

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 122,123 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 122,123 VBT Sinh học 8: Vẽ sơ đồ đại não và trình bày hình dạng, cấu tạo ngoài.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 123 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 123 VBT Sinh học 8: Mô tả cấu tạo trong của đại não.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 123 Vở bài tập Sinh học 8

Nêu rõ các đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người chứng tỏ tiến hóa so với các động vật khác trong lớp Thú.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất