Bài 47. Đại não

Bình chọn:
3.9 trên 34 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 121,122 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 121,122 VBT Sinh học 8: Dùng các thuật ngữ thích hợp có trên hình 47 – 1, 2, 3 SGK đã quan sát, điền vào chỗ trống trong những câu dưới đây để hoàn chỉnh thông tin về cấu tạo (trong và ngoài) của đại não:

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 122 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 122 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống trong những câu sau:

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 122,123 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 122,123 VBT Sinh học 8: Vẽ sơ đồ đại não và trình bày hình dạng, cấu tạo ngoài.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 123 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 123 VBT Sinh học 8: Mô tả cấu tạo trong của đại não.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 123 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiệntrang 123 VBT Sinh học 8: Nêu rõ các đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người chứng tỏ tiến hóa so với các động vật khác trong lớp Thú.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 123,124 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 123,124 VBT Sinh học 8: Hãy lựa chọn các thông tin a, b, c, d ở cột B và C rồi điền vào thông tin tương ứng cột A.

Xem lời giảiHỏi bài