Bài 57. Tuyến tụy và tuyến trên thận

Bình chọn:
4.6 trên 38 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 147 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 147 VBT Sinh học 8: Hãy nêu chức năng của tuyến tụy mà em biết.

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 147,148 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 147,148 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống những câu sau:

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 148 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 148 VBT Sinh học 8: Trình bày chức năng của các hoocmôn tuyến tụy.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 148 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 148 VBT Sinh học 8: Trình bày vai trò của tuyến trên thận.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 148 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 148 VBT Sinh học 8: Thử trình bày bằng sơ đồ quá trình điều hòa lượng đường trong máu, đảm bảo giữ glucôzơ ở mức ổn định nhờ các hoocmôn tuyến tụy.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 149 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 149 VBT Sinh học 8: Hãy điền các thông tin còn thiếu vào chỗ …………… của bảng dưới đây:

Xem lời giảiHỏi bài