Bài 8 trang 90 SGK Giải tích 12


Giải bài 8 trang 90 SGK Giải tích 12. Giải các bất phương trình

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình

LG a

a) \({2^{2x - 1}} + {\rm{ }}2{^{2x - 2}} + {\rm{ }}{2^{2x - 3}} \ge {\rm{ }}448\)

Phương pháp giải:

Đặt nhân tử chung \(2^{2x-3}\), đưa bất phương trình mũ về dạng cơ bản: 

\({a^x} \ge b \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}a > 1\\x \ge {\log _a}b\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}0 < a < 1\\x \le {\log _a}b\end{array} \right.\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle \begin{array}{l}a)\,\,\,{2^{2x - 1}} + {2^{2x - 2}} + {2^{2x - 3}} \ge 448\\\Leftrightarrow {2^{2x - 3}}{.2^2} + {2^{2x - 3}}{.2^1} + {2^{2x - 3}} \ge 448\\\Leftrightarrow {2^{2x - 3}}\left( {4 + 2 + 1} \right) \ge 448\\\Leftrightarrow {7.2^{2x - 3}} \ge 448\\\Leftrightarrow {2^{2x - 3}} \ge 64\\\Leftrightarrow 2x - 3 \ge {\log _2}64 = 6\\\Leftrightarrow x \ge \dfrac{9}{2}\end{array}\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là: \(\displaystyle S=[{{9}\over {2}}; +∞)\).

LG b

b) \({\left( {0,4} \right)^x}-{\rm{ }}{\left( {2,5} \right)^{x + 1}} > {\rm{ }}1,5\)

Phương pháp giải:

Đặt ẩn phụ \(t = {\left( {0,4} \right)^x}\), để ý rằng: \(0,4.2,5 = 1 \Rightarrow {\left( {0,4} \right)^x}.{\left( {2,5} \right)^x} = 1\) \(\Rightarrow {\left( {2,5} \right)^x} = \frac{1}{{{{\left( {0,4} \right)}^x}}}\)

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle \begin{array}{l}\,\,{\left( {0,4} \right)^x} - {\left( {2,5} \right)^{x + 1}} > 1,5\\\Leftrightarrow {\left( {0,4} \right)^x} - 2,5.{\left( {2,5} \right)^x} > 1,5\\\Leftrightarrow {\left( {0,4} \right)^x} - 2,5.\dfrac{1}{{{{\left( {0,4} \right)}^x}}} > 1,5\end{array}\)

Đặt \(\displaystyle t = {(0,4)}^x> 0\), bất phương trình đã cho trở thành:

\(\displaystyle \eqalign{
& t - {{2,5} \over t} > 1,5 \cr & \Leftrightarrow {t^2} - 1,5t - 2,5 = 0\cr &\Leftrightarrow 2{t^2} - 3t - 5 > 0 \cr 
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
t < - 1 \hfill \cr 
t > 2,5 \hfill \cr} \right. \cr} \)

Do \(\displaystyle t = {(0,4)}^x> 0\), bất phương trình đã cho tương đương với:

\(\displaystyle {\left( {0,4} \right)^x} > {\rm{ }}2,5{\rm{ }} \Leftrightarrow {\rm{ }}{\left( {0,4} \right)^x} > {\rm{ }}{\left( {0,4} \right)^{ - 1}} \) \(\Leftrightarrow {\rm{ }}x{\rm{ }} < {\rm{ }} - 1\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là \(\displaystyle S = \left( { - \infty ; - 1} \right)\).

Cách trình bày khác:

\( \Leftrightarrow {\left( {\dfrac{2}{5}} \right)^x} > {\left( {\dfrac{2}{5}} \right)^{ - 1}}\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là \(\displaystyle S = \left( { - \infty ; - 1} \right)\).

LG c

c) \({\log _3}\left[ {{{\log }_{{1 \over 2}}}({x^2} - 1)} \right] < 1\)

Phương pháp giải:

Giải bất phương trình logarit cơ bản:

\({\log _a}f\left( x \right) < b \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}a > 1\\f\left( x \right) < {a^b}\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}0 < a < 1\\f\left( x \right) > {a^b}\end{array} \right.\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

ĐK: \(\displaystyle \left\{ \begin{array}{l}{\log _{\dfrac{1}{2}}}\left( {{x^2} - 1} \right) > 0\\{x^2} - 1 > 0\end{array} \right. \) \(\displaystyle \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x^2} - 1 < {\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^0} = 1\\{x^2} - 1 > 0\end{array} \right.\) \(\displaystyle \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}- \sqrt 2 < x < \sqrt 2 \\\left[ \begin{array}{l}x > 1\\x < - 1\end{array} \right.\end{array} \right.\) \(\displaystyle \Leftrightarrow x \in \left( { - \sqrt 2 ;-1} \right) \cup \left( {1;\sqrt 2 } \right)\)

Ta có:

\(\displaystyle \begin{array}{l}\,\,\,\,\,{\log _3}\left[ {{{\log }_{\dfrac{1}{2}}}\left( {{x^2} - 1} \right)} \right] < 1\\\Leftrightarrow 0< {\log _{\dfrac{1}{2}}}\left( {{x^2} - 1} \right) < {3^1} = 3\\\left( {Do\,3 > 1} \right)\\\Leftrightarrow {\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^0} > {x^2} - 1 > {\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^3} = \dfrac{1}{8}\\ \left( {Do\,\,0 < \,\dfrac{1}{2} < 1} \right)\\\Leftrightarrow 2 > {x^2} > \dfrac{9}{8}\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x^2} < 2\\
{x^2} > \frac{9}{8}
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
- \sqrt 2 < x < \sqrt 2 \\
\left[ \begin{array}{l}
x > \frac{3}{{2\sqrt 2 }}\\
x < - \frac{3}{{2\sqrt 2 }}
\end{array} \right.
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
\frac{3}{{2\sqrt 2 }} < x < \sqrt 2 \\
- \sqrt 2 < x < - \frac{3}{{2\sqrt 2 }}
\end{array} \right.
\end{array}\)

Kết hợp điều kiện ta có: \(\displaystyle x \in \left( { - \sqrt 2 ; - \dfrac{3}{{2\sqrt 2 }}} \right) \cup \left( {\dfrac{3}{{2\sqrt 2 }};\sqrt 2 } \right)\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\displaystyle S = \left( { - \sqrt 2 ; - \dfrac{3}{{2\sqrt 2 }}} \right) \cup \left( {\dfrac{3}{{2\sqrt 2 }};\sqrt 2 } \right)\).

LG d

d) \({\log _{0,2}}^2x - 5{\log _{0,2}}x <  - 6\)

Phương pháp giải:

Đặt ẩn phụ \(t = {\log _{0,2}}x\).

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle {\log _{0,2}}^2x - 5{\log _{0,2}}x <  - 6\)

ĐK: \(\displaystyle x>0\).

Đặt \(\displaystyle t{\rm{ }} = {\rm{ }}lo{g_{0,2}}x\). Bất phương trình trở thành

\(\displaystyle {t^2}-{\rm{ }}5t{\rm{ }} + {\rm{ }}6{\rm{ }} < {\rm{ }}0{\rm{ }} \Leftrightarrow {\rm{ }}2{\rm{ }} < {\rm{ }}t{\rm{ }} < {\rm{ }}3\)

Suy ra: \(\displaystyle 2 < {\log _{0,2}}x < 3 \Leftrightarrow {(0,2)^3} < x < {(0,2)^2}\) \(\displaystyle  \Leftrightarrow {1 \over {125}} < x < {1 \over {25}}(tm \,\, x>0) \)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là \(\displaystyle S=\left({1 \over {125}},{1 \over {25}}\right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài