Bài 2. Lũy thừa với số mũ thực

Bình chọn:
4.6 trên 64 phiếu
Bài 12 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Xét mệnh đề: ”Với các số thực x, a, b, nếu 0

Xem lời giải

Bài 13 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Xét mệnh đề: “Với các số thực x, a, b, nếu . Với điều kiện nào sau đây của a thì mệnh đề đó là đúng?

Xem lời giải

Bài 14 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Cho các số thực a, x, y với x

Xem lời giải

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025
Bài 15 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tính các biểu thức:

Xem lời giải

Bài 16 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đơn giản các biểu thức

Xem lời giải

Bài 17 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 1 năm với lãi suất 7.56% một năm. Giả sử lãi suất không thay đổi, hỏi số tiền người đó thu được (cả vốn lẫn lãi) sau 5 năm là bao nhiêu triệu đồng? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Xem lời giải

Bài 18 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số với số mũ hữi tỉ:

Xem lời giải

Bài 19 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đơn giản biểu thức

Xem lời giải

Bài 20 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm số thực, thỏa mãn từng điều kiện sau:

Xem lời giải

Bài 21 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau bằng cách đặt :

Xem lời giải

Bài 22 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Giải các bất phương trình sau:

Xem lời giải