Bình chọn:
4.1 trên 617 phiếu
Đọc nội dung của bảng sau đây về các chức năng chính và các đặc điểm cấu tạo của các cơ quan ở cây có hoa, hãy chọn những mục tương ứng giữa chức năng và cấu tạo của mỗi cơ quan rồi ghi vào hình 36.1. Đọc nội dung của bảng sau đây về các chức năng chính và các đặc điểm cấu tạo của các cơ quan ở cây có hoa, hãy chọn những mục tương ứng giữa chức năng và cấu tạo của mỗi cơ quan rồi ghi vào hình 36.1.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 116 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Qua các thông tin trên, cho biết giữa các cơ quan ở cây có hoa có mối quan hệ như thế nào? Qua các thông tin trên, cho biết giữa các cơ quan ở cây có hoa có mối quan hệ như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 117 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1,2,3, trang 117, 118 SGK Sinh học 6 Bài 1,2,3, trang 117, 118 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 117 SGK Sinh học 6. Cây có hoa có những loại cơ quan nào ? Chúng có chức năng gì ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 117 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 117 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 117 SGK Sinh học 6. Trong một cơ quan và giữa các cơ quan của cây có hoa có những mối quan hệ nào để cây thành một thể thống nhất ? Cho ví dụ.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 117 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 117 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 117 SGK Sinh học 6. Hãy giải thích vì sao rau trồng trên đất khô cằn ít được tưới bón thì lá thường không xanh tốt, cây chậm lớn, còi cọc. năng suất thu hoạch sẽ thấp ?

Xem chi tiết
Quan sát và thảo luận: H36.2 vẽ hai cây ở nước. Hãy chú ý đến lá của chúng, có nhận xét gì về hình dạng lá khi nằm ở các vị trí khác nhau: trên mặt nước và chìm trong nước. Giải thích tại sao? Quan sát và thảo luận: H36.2 vẽ hai cây ở nước. Hãy chú ý đến lá của chúng, có nhận xét gì về hình dạng lá khi nằm ở các vị trí khác nhau: trên mặt nước và chìm trong nước. Giải thích tại sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 119 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Hãy giải thích tại sao? Hãy giải thích tại sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 120 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Hãy cho biết những đặc điểm trên có tác dụng gì đối với cây? Hãy cho biết những đặc điểm trên có tác dụng gì đối với cây?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 121 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 121 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 121 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 121 SGK Sinh học 6. Các cây sống dưới môi trường nước thướng có những đặc điểm hình thái như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 121 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 121 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 121 SGK Sinh học 6. Nêu một số ví dụ về sự thích nghi của cây ở cạn với môi trường

Xem chi tiết
Bài 3 trang 121 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 121 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 121 SGK Sinh học 6. Các cây sống trong môi trường sống đặc biệt ( sa mạc, đầm lầy) có những đặc điểm gì? Cho một vài ví dụ.

Xem chi tiết