Bình chọn:
4.2 trên 217 phiếu
Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì. Hãy dự đoán kết quả của thí nghiệm và giải thích. Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì. Hãy dự đoán kết quả của thí nghiệm và giải thích.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 35 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Dựa vào kết quả thí nghiệm 1, 2 em có nhận xét gì về nhu cầu nước của cây? Dựa vào kết quả thí nghiệm 1, 2 em có nhận xét gì về nhu cầu nước của cây?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 35 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Theo em bạn Tuấn làm thí nghiệm trên để làm gì? Dựa vào thí nghiệm trên, em hãy thử thiết kế một thí nghiệm để giải thích về tác dụng của muối lân hoặc muối kali đối với cây trồng. Theo em bạn Tuấn làm thí nghiệm trên để làm gì? Dựa vào thí nghiệm trên, em hãy thử thiết kế một thí nghiệm để giải thích về tác dụng của muối lân hoặc muối kali đối với cây trồng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 36 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Em hiểu như thế nào về vai trò của muối khoáng đối với cơ thể? Qua kết quả thí nghiệm cùng với bảng số liệu trên giúp em khẳng định điều gì? Em hiểu như thế nào về vai trò của muối khoáng đối với cơ thể? Qua kết quả thí nghiệm cùng với bảng số liệu trên giúp em khẳng định điều gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 36 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 37 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 37 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 37 SGK Sinh học 6. Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây..

Xem chi tiết
Bài 2 trang 37 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 37 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 37 SGK Sinh học 6. Có thể làm những thí nghiệm nào để chứng minh cây cần nước và muối khoáng ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 37 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 37 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 37 SGK Sinh học 6. Theo em những giai đoạn nào cây cần nước và muối khoáng?

Xem chi tiết
Hãy chọn từ thích hợp trong các từ lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây. Hãy chọn từ thích hợp trong các từ lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 37 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây? Cho ví dụ. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây? Cho ví dụ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 38 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 39 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 39 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 39 SGK Sinh học 6. Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 39 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 39 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 39 SGK Sinh học 6. Chỉ trên tranh vẽ con đường hấp thụ nước và muối khoáng hoà tan từ đất vào cây.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 39 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 39 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 39 SGK Sinh học 6. Vì sao bộ rễ cây thường ăn sâu, lan rộng, số lượng rễ con nhiều?

Xem chi tiết