Bài 29: Thực vật - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4 trên 23 phiếu
Bài 29.1 trang 96 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Theo phân loại của Whittaker đại diện nào sau đây không thuộc nhóm Thực vật?

Xem lời giải

Bài 29.2 trang 96 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Trong các thực vật sau, loại nào cơ thể có cả hoa, quả và hạt? A. Cây bưởi B. Cây vạn tuế C. Rêu tản D. Cây thông

Xem lời giải

Bài 29.3 trang 96 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Cây nào dưới đây có thân rễ? A. (1) B.(2) C.(3) D.(4)

Xem lời giải

Bài 29.4 trang 96 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Em hãy tìm ra cây có đặc điểm sống khác biệt với đặc điểm sống của các cây còn lại.

Xem lời giải

Bài 29.6 trang 97 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy xác định tên của các nhóm thực vật từ(1) đến (4).

Xem lời giải

Bài 29.7 trang 97 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy cho biết môi trường sống của mỗi nhóm thực vật từ (1) đến (4). 29.8. Trong các nhóm thực vật từ (1) đến (4), nhóm nào tiến hoá nhất về sinh sản? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 29.8 trang 97 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Trong các nhóm thực vật từ (1) đến (4), nhóm nào tiến hóa về sinh sản? tại sao?

Xem lời giải

Bài 29.9 trang 97 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy nêu tên một số thực vật và lợi ích, tác hại của các loại thực vật đó trong tự nhiên và trong thực tiễn bằng cách hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Bài 29.10 trang 97 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 150 từ nói về vai trò của thực vật đối với thiên nhiên, đối với con người và các động vật khác.

Xem lời giải

Bài 29.5 trang 97 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Ở dương xỉ, các túi bào tử nằm ở đâu?

Xem lời giải