Bài 33: Đa dạng sinh học - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.8 trên 113 phiếu
Bài 33.7 trang 106 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Tại sao đa dạng sinh học ở hoang mạc lại thấp hơn rất nhiều so với đa dạng sinh học ở rừng mưa nhiệt đới?

Xem lời giải

Bài 33.6 trang 106 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Sử dụng các từ gợi ý: cá thể số lượng loài, đa dạng sinh học, môi trường sống để điền vào chỗ trống cho phù hợp: Đa dạng sinh học là sự phong phú về (1)..., số (2) ... trong loài, và (3) .... Dựa vào điều kiện khí hậu, (4) ... được phân chia theo các khu vực như: đa dạng sinh học ở hoang mạc, đa dạng sinh học vùng đài nguyên, đa dạng sinh học rừng mưa nhiệt đới, đa dạng sinh học vùng ôn đới, đa dạng sinh học rừng lá kim.

Xem lời giải

Bài 33.5 trang 106 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Mục tiêu nào sau đây không phải của Công ước CBD (Convention on Biological Diversity)? A. Bảo toàn đa dạng sinh học. B. Sử dụng lâu bền các bộ phận hợp thành. C. Phân phối công bằng, hợp lí lợi ích có được nhờ việc khai thác và sử dụng nguồn gen. D. Cấm khai thác và sử dụng nguồn gen.

Xem lời giải

Bài 33.4 trang 106 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học? A. Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật. B. Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã. C. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng. D. Dừng hết mọi hoạt động khai thác động vật, thực vật của con người.

Xem lời giải

Bài 33.3 trang 106 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Động vật nào sau đây không nằm trong Sách Đỏ Việt Nam? A. Cá heo. B. Sóc đen Côn Đảo. C. Rắn lục mũi hếch. D. Gà lôi lam đuôi trắng.

Xem lời giải

Bài 33.2 trang 106 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Lạc đà là động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào? A. Hoang mạc. B. Rừng ôn đới. C. Rừng mưa nhiệt đới. D. Đài nguyên.

Xem lời giải

Bài 33.1 trang 106 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Trong các sinh cảnh sau sinh cảnh nào có đa dạng sinh học lớn nhất A. Hoang mạc. B. Rừng ôn đới. C. Rừng mưa nhiệt đới. D. Đài nguyên.

Xem lời giải

Bài 33.10 trang 107 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Vẽ một bức tranh cổ động bảo vệ đa dạng sinh học.

Xem lời giải

Bài 33.8 trang 107 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Em hãy cho biết sự đa dạng màu sắc của tắc kè có ý nghĩa gì cho chúng.

Xem lời giải

Bài 33.9 trang 107 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 150 - 200 từ, trình bày về vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên và trong thực tiễn.

Xem lời giải