Bài 35. Lực và biểu diễn lực - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.3 trên 38 phiếu
Bài 35.1 trang 111 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Hoạt động nào dưới đây không cần dùng đến lực? A. Đọc một trang sách. B. Kéo một gàu nước. C. Nâng một tấm gỗ. D. Đẩy một chiếc xe.

Xem lời giải

Bài 35.2 trang 111 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

. Một bạn chơi trò nhảy dây. Bạn đó nhảy lên được là do A. lực của chân đẩy bạn đó nhảy lên. B. lực của đất tác dụng lên chân bạn đó. C. chân bạn đó tiếp xúc với đất. D. lực của đất tác dụng lên dây.

Xem lời giải

Bài 35.3 trang 111 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Treo vật vào đầu dưới của một lò xo, lò xo dãn ra. Khi đó A. lò xo tác dụng vào vật một lực đẩy. B. vật tác dụng vào lò xo một lực nén. C. lò xo tác dụng vào vật một lực nén. D. vật tác dụng vào lò xo một lực kéo.

Xem lời giải

Bài 35.4 trang 111 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Khi có một lực tác dụng lên quả bóng đang chuyển động trên sàn thì tốc độ của quả bóng sẽ A. không thay đổi. B. tăng dần. C. giảm dần. D. tăng dần hoặc giảm dần.

Xem lời giải

Bài 35.5 trang 111 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Khi một người thợ đóng đinh vào tường thì lực nào đã làm đinh cắm vào tường?

Xem lời giải

Bài 35.6 trang 111 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Lựa chọn các từ sau: lực kéo, lực nén, lực đẩy và điền vào chỗ trống: a) Bạn An đã tác dụng vào thước nhựa một … làm thước nhựa bị uốn cong. b) Để nâng tấm bê tông lên, cần cẩu đã tác dụng vào tấm bê tông một … c) Đầu tàu đã tác dụng vào toa tàu một … d) Gió đã tác dụng vào dù của người nhảy dù một …

Xem lời giải

Bài 35.7 trang 111 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Biểu diễn các lực sau với tỉ xích 1 cm ứng với 2 N. a) Lực F1 có phương ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 4 N. b) Lực F2 có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống, độ lớn 2 N. c) Lực F3 có phương hợp với phương ngang một góc 450, chiều từ trái sang phải, hướng lên trên, độ lớn 6 N.

Xem lời giải

Bài 35.8 trang 112 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Nêu hướng và độ lớn các lực trong hình vẽ sau, cho tỉ lệ xích 1 cm ứng với 10 N.

Xem lời giải