Bài 22: Phân loại thế giới sống - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 22.1 trang 77 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Việc phân loại thế giới sống có ý nghĩa gì đối với chúng ta? (1) Gọi đúng tên sinh vật. (2) Đưa sinh vật vào đúng nhóm phân loại. (3) Thấy được vai trò của sinh vật trong tự nhiên và thực tiễn. (4) Nhận ra sự đa dạng của sinh giới. A. (1), (2), (3). B.(2), (3), (4) C.(1), (2), (4). D. (1), (3), (4)

Xem lời giải

Bài 22.2 trang 77 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Tiêu chí nào sau đây được dùng để phân loại sinh vật? (1) Đặc điểm tế bào. (2) Mức độ tổ chức cơ thể. (3) Môi trường sống. (4) Kiểu dinh dưỡng. (5) Vai trò trong tự nhiên và thực tiễn. A.(1), (2), (3), (5). B. (2), (3), (4), (5) C. (1), (2), (3), (4) D. (1), (3), (4), (5).

Xem lời giải

Bài 22.3 trang 77 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao theo trình tự nào sau đây? A. Loài -> Chi (giống) –> Họ –> Bộ –> Lớp –> Ngành Giới. B. Chi (giống) –> Loài –> Họ –> Bộ –> Lớp -> Ngành -> Giới. C. Giới –> Ngành -> Lớp –> Bộ –> Họ –> Chi (giống) –> Loài. D. Loài -> Chi (giống) –> Bộ –> Họ -> Lớp –> Ngành -> Giới.

Xem lời giải

Bài 22.4 trang 77 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Tên phổ thông của loài được hiểu là A. cách gọi truyền thống của người dân bản địa theo vùng miền, quốc gia. B. Tên giống + Tên loài + (Tên tác giả, năm công bố). C. cách gọi phổ biến của loài có trong danh mục tra cứu. D. Tên loài + Tên giống + (Tên tác giả, năm công bố).

Xem lời giải

Bài 22.5 trang 77 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp là đặc điểm của sinh vật thuộc giới nào sau đây? A. Khởi sinh. B. Nguyên sinh. C. Nấm. D. Thực vật.

Xem lời giải

Bài 22.6 trang 78 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Hãy kể tên một số loài động vật, thực vật sống xung quanh em. Từ đó hãy cho biết những sinh vật nào được gọi theo tên địa phương, những sinh vật nào được gọi theo tên phổ thông.

Xem lời giải

Bài 22.7 trang 78 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Quan sát sơ đồ phân loại dưới đây, hãy xác định các bậc phân loại (Họ,Bộ, Lớp, Ngành, Giới) của loài gấu trúc trong hàng thứ tư từ trên xuống.

Xem lời giải

Bài 22.8 trang 78 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Quan sát sơ đồ các bậc phân loại loài Cáo đỏ trong hình sau và cho biết: a) Tên giống, tên loài của loài Cáo đỏ. b) Tên khoa học của loài Cáo đỏ

Xem lời giải

Bài 22.9 trang 79 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Cho một số sinh vật sau: vi khuẩn E. coli, trùng roi, nấm men, nấm mốc, rêu, lúa nước, mực ống, san hô. Hãy sắp xếp các sinh vật sau vào các giới sinh vật bằng cách hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Bài 22.10 trang 79 sách bài tập KHTN 6 – Chân trời sáng tạo

Cho một số sinh vật sau: cây khế, con gà, con thỏ, con cá. Em hãy xác định các đặc điểm đối lập và xây dựng khóa lưỡng phân phân loại các sinh vật trên.

Xem lời giải