Bài 37. Lực hấp dẫn và trọng lượng - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 37.1 trang 115 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Một túi đường có khối lượng 2 kg thì có trọng lượng gần bằng A. 2 N. B. 20 N. C. 200 N. D. 2 000 N.

Xem lời giải

Bài 37.2 trang 115 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Một thùng hoa quả có trọng lượng 50 N thì thùng hoa quả đó có khối lượng bao nhiêu kg? A. 5 kg. B. 0,5 kg. C. 50 kg. D. 500 kg.

Xem lời giải

Bài 37.3 trang 115 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Khối lượng của túi đường chỉ lượng đường chứa trong túi. B. Trọng lượng của một người là độ lớn của lực hút của Trái Đất tác dụng lên người đó. C. Trọng lượng của một vật tỉ lệ thuận với khối lượng của vật đó. D. Khối lượng của một vật phụ thuộc vào trọng lượng của nó.

Xem lời giải

Bài 37.4 trang 115 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Phát biểu nào sau đây đúng? A. Trọng lượng của một vật là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật. B. Trọng lượng của một vật có đơn vị là kg. C. Trọng lượng của một vật là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật. D. Trọng lượng của vật tỉ lệ với thể tích của vật.

Xem lời giải

Bài 37.5 trang 115 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Khi ta đem cân một vật là ta muốn biết A. trọng lượng của vật đó. B. thể tích của vật đó. C. khối lượng của vật đó. D. so sánh khối lượng của vật đó với khối lượng của các vật khác.

Xem lời giải

Bài 37.6 trang 115 sách bài tập KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Bạn Vinh nói rằng « Trọng lượng của một vật tỉ lệ thuận với khối lượng của nó, nếu khối lượng của vật không đổi thì trọng lượng của vật không đổi ». Điều này có đúng không ?

Xem lời giải