Phần câu hỏi bài 9 trang 55 Vở bài tập toán 7 tập 2


Giải phần câu hỏi bài 9 trang 55 VBT toán 7 tập 2. Khoanh tròn vào số là nghiệm của đa thức ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 25

Khoanh tròn vào số là nghiệm của đa thức

Phương pháp giải:

Ta lần lượt thay các giá trị \(x=x_o\) vào đa thức đã cho, nếu kết quả giá trị của đa thức bằng \(0\) thì \(x_o\) là nghiệm của đa thức đã cho. 

Lời giải chi tiết:

Ta điền vào bảng như sau: 

Giải thích:  

Thay \(x=0\) vào đa thức \(x^2-3x\) ta được:

\({0^2} - 3.0 = 0\)

Vậy \(x=0\) là nghiệm của đa thức \(x^2-3x\).

Thay \(x=3\) vào đa thức \(x^2-3x\) ta được:

\({3^2} - 3.3 = 9 - 9 = 0\)

Vậy \(x=3\) là nghiệm của đa thức \(x^2-3x\).

Thay \(x=1\) vào đa thức \(2{x^5} - 2\) ta được:

\({2.1^5} - 2 = 2 - 2 = 0\) 

Vậy \(x=1\) là nghiệm của đa thức \(2{x^5} - 2\).

Thay \(x=-1\) vào đa thức \({x^6} - 1\) ta được:

 \({\left( { - 1} \right)^6} - 1 = 1 - 1 = 0\)

Vậy \(x=-1\) là nghiệm của đa thức \({x^6} - 1\).

Thay \(x=1\) vào đa thức \({x^6} - 1\) ta được:

 \({1^6} - 1 = 1 - 1 = 0\)

Vậy \(x=1\) là nghiệm của đa thức \({x^6} - 1\).

Thay \(x=\dfrac{1}{2}\) vào đa thức \(8{x^3} - 1\) ta được:

\(8.{\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^3} - 1 = 8.\dfrac{1}{8} - 1 = 0\)

Vậy \(x=\dfrac{1}{2}\) là nghiệm của đa thức \(8{x^3} - 1\).

Câu 26

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng.

(A) Đa thức \({x^2} - 5x + 6\) có các nghiệm là \(x = 2 ; x = 3\);

(B)  Đa thức \(3{x^2} - x\) có các nghiệm là \(x = 3;x = 0;\)

(C)  Đa thức \(2{x^2} - 2x + 1\) có vô số nghiệm;

(D) Đa thức \({x^3} - 3{x^2} + 2x\) có các nghiệm là \(x = 2; x = 0; x = 3\).

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức: Nếu tại \(x=a\), đa thức \(P(x)\) có giá trị bằng \(0\) thì ta nói \(a\) (hoặc \(x=a\)) là một nghiệm của đa thức đó. 

Lời giải chi tiết:

(A) Đúng.

Thay \(x=2\) vào đa thức \({x^2} - 5x + 6\) ta được:

\({2^2} - 5.2 + 6 = 4 - 10 + 6 = 0\)

Thay \(x=3\) vào đa thức \({x^2} - 5x + 6\) ta được:

\({3^2} - 5.3 + 6 = 9 - 15 + 6 = 0\)

Vậy đa thức \({x^2} - 5x + 6\) có các nghiệm là \(x = 2 ; x = 3\).

(B) Sai, vì \(x=3\) không phải là nghiệm của đa thức.

Thay \(x=3\) vào đa thức \(3{x^2} - x\) ta được:

\({3.3^2} - 3 = 24\ne 0\)

Vậy \(x=3\) không phải là nghiệm của đa thức \(3{x^2} - x\).

(C) Sai, vì \(1\) không là nghiệm của đa thức \(2{x^2} - 2x + 1\).

Thay \(x=1\) vào đa thức \(2{x^2} - 2x + 1\) ta được:

\({2.1^2} - 2.1 + 1 = 2 - 2 + 1 = 1\ne 0\)

Vậy \(x=1\) không là nghiệm của đa thức \(2{x^2} - 2x + 1\), hay đa thức \(2{x^2} - 2x + 1\) không có vô số nghiệm.

(D) Sai, vì \(x=3\) không phải là nghiệm của đa thức.

Thay \(x=3\) vào đa thức \({x^3} - 3{x^2} + 2x\) ta được:

\({3^3} - {3.3^2} + 2.3 = 6\ne 0\) 

Vậy \(x=3\) không là nghiệm của đa thức \({x^3} - 3{x^2} + 2x\).

Chọn (A).

Câu 27

Điền vào chỗ trống để được khẳng định đúng.

(A) Đa thức \({x^2} - ....x\) có các nghiệm là \(x = 2; x = 0\);

(B) Đa thức \({x^2} + 6\) ………. nghiệm.

(C) Nếu đa thức \(a\,{x^2} + bx + c\) có nghiệm \(x = -1\) thì \(a – b + c = ………\);

(D) Đa thức \({x^3} - {x^2} - x + 1\) có các nghiệm là \(x = ……; x = 1\).

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức: Nếu tại \(x=a\), đa thức \(P(x)\) có giá trị bằng \(0\) thì ta nói \(a\) (hoặc \(x=a\)) là một nghiệm của đa thức đó.

Lời giải chi tiết:

(A) Đa thức \({x^2} - 2x\) có các nghiệm là \(x = 2; x = 0\);

Giải thích: Thay \(x=2\) vào đa thức \({x^2} - 2x\) ta được:

\({2^2} - 2.2 = 4 - 4 = 0\)

Vậy \(x=2\) là nghiệm của đa thức \({x^2} - 2x\).

(B) Đa thức \({x^2} + 6\) vô nghiệm.

Giải thích: \({x^2} \ge 0\) với mọi \(x\) nên \({x^2} + 6>0\) với mọi \(x\) hay đa thức \({x^2} + 6\) vô nghiệm.

(C) Nếu đa thức \(a\,{x^2} + bx + c\) có nghiệm \(x = -1\) thì \(a – b + c = 0\);

Giải thích: Đa thức \(a\,{x^2} + bx + c\) có nghiệm \(x = -1\) thì \(a.{\left( { - 1} \right)^2} + b.\left( { - 1} \right) + c = 0\) hay \(a – b + c = 0\).

(D) Đa thức \({x^3} - {x^2} - x + 1\) có các nghiệm là \(x = -1; x = 1\).

Giải thích: Thay \(x=-1\) vào đa thức \({x^3} - {x^2} - x + 1\) ta được:

\({1^3} - {1^2} - 1 + 1 = 1 - 1 - 1 + 1 = 0\)

Vậy \(x=-1\) là nghiệm của đa thức \({x^3} - {x^2} - x + 1\). 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.