Giải bài 10.2 trang 27 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Nước biển là hỗn hợp không đồng nhất của nước và muối ăn.

B. Nước mía là hỗn hợp không đồng nhất của đường và nước.

C. Nước biển và cát là hỗn hợp đồng nhất.

D. Từ nước mía tách ra được đường tinh khiết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hỗn hợp đồng nhất là không xuất hiện ranh giới giữa các thành phần

- Hỗn hợp không đồng nhất là xuất hiện ranh giới giữa các thành phần

Lời giải chi tiết

A: Sai vì muối ăn tan trong nước => Hỗn hợp đồng nhất

B: Sai vì đường tan trong nước => Hỗn hợp đồng nhất

C: Sai vì cát không tan trong nước biển => Hỗn hợp không đồng nhất

D: Đúng

=> Đáp án D


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu