Bài 23. Đa dạng động vật có xương sống

Bình chọn:
4.7 trên 49 phiếu
Bài 23.1 trang 62 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Động vật có xương sống khác động vật không xương sống ở đặc điểm chính nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 23.2 trang 62 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Nhóm động vật nào dưới đây không thuộc động vật có xương sống?

Xem lời giải

Bài 23.3 trang 62 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Nhóm động vật nào dưới đây thuộc nhóm động vật có xương sống?

Xem lời giải

Bài 23.4 trang 62 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Thú được xếp vào nhóm động vật có xương sống vì

Xem lời giải

Bài 23.5 trang 62 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Động vật thuộc các lớp Cá có những đặc điểm nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 23.6 trang 62 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Loại cá nào dưới đây thuộc lớp Cá sụn?

Xem lời giải

Bài 23.7 trang 62 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Loại cá nào dưới đây thuộc lớp Cá xương?

Xem lời giải

Bài 23.8 trang 63 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Cá rô được xếp vào lớp Cá xương vì

Xem lời giải

Bài 23.9 trang 63 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Loại cá nào dưới đây thường sống chui luồn trong những hốc bùn ở đáy?

Xem lời giải

Bài 23.10 trang 63 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Da của loài cá nào dưới đây có thể dùng đóng giày, làm túi?

Xem lời giải

Bài 23.11 trang 63 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Loài cá nào dưới đây có thể gây ngộ độc chết người nếu ăn phải?

Xem lời giải

Bài 23.12 trang 63 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Trình bày vai trò của cá trong đời sống con người.

Xem lời giải

Bài 23.13 trang 63 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ nguồn lợi cá?

Xem lời giải

Bài 23.14 trang 63 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Tại sao lại cấm đánh bắt cá bằng lưới có mắt lưới nhỏ?

Xem lời giải

Bài 23.15 trang 63 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Vì sao ăn cá nóc có thể gây chết người? Để phòng ngừa ngộ độc cá nóc chúng ta cần phải làm gì?

Xem lời giải

Bài 23.16 trang 63 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Động vật thuộc lớp Lưỡng cư có những đặc điểm nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 23.17 trang 63 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đại diện nào dưới đây thuộc lớp Lưỡng cư?

Xem lời giải

Bài 23.18 trang 64 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đặc điểm của đa số động vật thuộc lớp Lưỡng cư là

Xem lời giải

Bài 23.19 trang 64 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đại diện nào dưới đây thuộc nhóm Lưỡng cư không chân?

Xem lời giải

Bài 23.20 trang 64 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đại diện nào dưới đây thuộc nhóm Lưỡng cư có đuôi?

Xem lời giải

Xem thêm