Bài 12. Tế bào - đơn vị cơ sở của sự sống

Bình chọn:
4.3 trên 53 phiếu
Bài 12.1 trang 32 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem lời giải

Bài 12.2 trang 32 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Cho các nhận xét sau: (1) Tế bào thực vật và tế bào động vật đều có các bào quan. (2) Lục lạp là bào quan có ở tế bào động vật. (3) Tế bào động vật và tế bào thực vật đều có màng tế bào, tế bào chất và nhân. (4) Thành tế bào chỉ có ở tế bào động vật. (5) Lục lạp mang sắc tố quang hợp, có khả năng hấp thụ ánh sáng để tổng hợp nên chất hữu cơ. Các nhận xét đúng là: A. (1), (3), (5). B. (1), (2), (3). C. (2), (4), (5). D. (3), (4), (5).

Xem lời giải

Bài 12.3 trang 32 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Cho các nhận xét sau: (1) Cơ thể sinh vật lớn lên là nhờ sự lớn lên và phân chia của các tế bào. (2) Cơ thể sinh vật lớn lên không cần sự phân chia của các tế bào. (3) Khi một tế bào lớn lên sẽ thực hiện quá trình phân chia tạo ra các tế bào mới. (4) Khi một tế bào lớn lên và đạt kích thước nhất định tế bào sẽ thực hiện quá trình phân chia tạo ra các tế bào mới. (5) Từ một tế bào sau mỗi lần phân chia tạo ra hai tế bào mới gọi là sự phân bào. (6) Từ một tế bào sau mỗi lần phâ

Xem lời giải

Bài 12.4 trang 33 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Khi làm thực hành quan sát tế bào, cần sử dụng những dụng cụ nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 12.5 trang 33 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Phương án nào sau đây sắp xếp đúng thứ tự các bước của quy trình quan sát tế bào trứng cá?

Xem lời giải

Bài 12.6 trang 33 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Dưới đây là các bước của quy trình quan sát tế bào biểu bì hành tây.

Xem lời giải

Bài 12.7 trang 34 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Viết các thành phần giống nhau, khác nhau của tế bào nhân sơ và nhân thực vào bảng dưới đây.

Xem lời giải

Bài 12.8 trang 34 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Viết các thành phần giống nhau, khác nhau của tế bào động vật và tế bào thực

Xem lời giải

Bài 12.9 trang 34 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Hãy viết tên loại tế bào vào chỗ ..... cho phù hợp.

Xem lời giải