Bài 6: Tính chất và sự chuyển thể của chất

Bình chọn:
4.7 trên 113 phiếu
Bài 6.1 trang 15 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Những tính chất nào sau đây là tính chất vật lí của chất? A. Khả năng tan trong nước, màu sắc, khả năng bị cháy. B. Tính dẫn điện, nhiệt độ sôi, khả năng tác dụng với nước. C. Khả năng tan trong nước, nhiệt độ sôi, màu sắc. D. Tính dẫn điện, khả năng tác dụng với nước, khả năng bị cháy.

Xem lời giải

Bài 6.2 trang 15 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Tính chất nào dưới đây là tính chất hoá học của đường? A. Tan trong nước. B. Có màu trắng. C. Khả năng cháy trong oxygen tạo thành khí carbon dioxide và nước. D. Là chất rắn ở nhiệt độ phòng.

Xem lời giải

Bài 6.3 trang 16 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trong các câu sau: a) Tính tan trong nước là ...(1)... của muối ăn. b) Khả năng cháy trong oxygen là ...(2)... của than. A. (1) tính chất vật lí, (2) tính chất vật lí. B. (1) tính chất hoá học, (2) tính chất hoá học. C. (1) tính chất vật lí, (2) tính chất hoá học. D. (1) tính chất hoá học, (2) tính chất vật lí.

Xem lời giải

Bài 6.4 trang 16 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng được gọi là A. sự ngưng tụ. B. sự bay hơi. C. sự đông đặc D. sự nóng chảy.

Xem lời giải

Bài 6.5 trang 16 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào liên quan đến sự bay hơi? A. Kính cửa sổ bị mờ đi trong những ngày đông giá lạnh. B. Cốc nước bị cạn dần khi để ngoài trời nắng. C. Miếng bơ để bên ngoài tủ lạnh sau một thời gian bị chảy lỏng. D. Đưa nước vào trong tủ lạnh để làm đá.

Xem lời giải

Bài 6.6 trang 16 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Cho ba chất: muối ăn, đường ăn, than bột. Hãy so sánh một số tính chất của các chất trên (màu sắc, tính tan,...).

Xem lời giải

Bài 6.7 trang 16 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Mỗi trường hợp sau diễn ra quá trình chuyển thể nào? a) Đun chảy một mẩu nến. b) Sương đọng trên lá cây.

Xem lời giải

Bài 6.8 trang 16 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Quan sát hình minh hoạ 6.1, hãy dự đoán sau ba ngày lượng nước ở vật dụng nào còn nhiều nhất, ở vật dụng nào còn ít nhất. Biết ba vật dụng chứa cùng một lượng nước, đặt ở cùng một vị trí, trong cùng điều kiện môi trường.

Xem lời giải

Bài 6.9 trang 17 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Sự bay hơi của nước diễn ra nhanh hơn khi nào?

Xem lời giải

Bài 6.10 trang 17 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Hình 6.2 minh hoạ chu trình của nước trong tự nhiên. Theo em, có những quá trình chuyển thể nào của nước diễn ra trong chu trình này?

Xem lời giải

Các chương, bài khác