Giải bài 6.1 trang 15 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Những tính chất nào sau đây là tính chất vật lí của chất?

A. Khả năng tan trong nước, màu sắc, khả năng bị cháy.

B. Tính dẫn điện, nhiệt độ sôi, khả năng tác dụng với nước.

C. Khả năng tan trong nước, nhiệt độ sôi, màu sắc.

D. Tính dẫn điện, khả năng tác dụng với nước, khả năng bị cháy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính chất vật lí: thể, màu sắc, mùi vị, khối lượng, thể tích, tính tan, tính dẻo, tính cứng, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, nhiệt độ sôi,…

- Tính chất hóa học: khả năng chất bị biến đổi thành chất khác: khả năng cháy, khả năng bị phân hủy, khả năng tác dụng được với chất khác

Lời giải chi tiết

A: Khả năng bị cháy là tính chất hóa học => Sai

B: Khả năng tác dụng với nước là tính chất hóa học => Sai

C: Đúng

D: Khả năng tác dụng với nước, khả năng bị cháy là tính chất hóa học => Sai

=> Đáp án C


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu