Giải bài 6.3 trang 16 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trong các câu sau:

a) Tính tan trong nước là ...(1)... của muối ăn.

b) Khả năng cháy trong oxygen là ...(2)... của than.

A. (1) tính chất vật lí, (2) tính chất vật lí.

B. (1) tính chất hoá học, (2) tính chất hoá học.

C. (1) tính chất vật lí, (2) tính chất hoá học.

D. (1) tính chất hoá học, (2) tính chất vật lí.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính chất vật lí: thể, màu sắc, mùi vị, khối lượng, thể tích, tính tan, tính dẻo, tính cứng, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, nhiệt độ sôi,…

- Tính chất hóa học: khả năng chất bị biến đổi thành chất khác: khả năng cháy, khả năng bị phân hủy, khả năng tác dụng được với chất khác

Lời giải chi tiết

a) Tính tan trong nước => Thể hiện tính chất vật lí của chất => (1) tính chất vật lí

b) Khả năng cháy => Thể hiện tính chất hóa học của chất => (2) tính chất hóa học

=> Đáp án C


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu