Bài 10: Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch

Bình chọn:
4.7 trên 100 phiếu
Bài 10.1 trang 27 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Trường hợp nào dưới đây không phải là chất tinh khiết? A. Vàng. B. Bạc. C. Không khí. D. Đồng.

Xem lời giải

Bài 10.2 trang 27 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Phát biểu nào dưới đây là đúng? A. Nước biển là hỗn hợp không đồng nhất của nước và muối ăn. B. Nước mía là hỗn hợp không đồng nhất của đường và nước. C. Nước biển và cát là hỗn hợp đồng nhất. D. Từ nước mía tách ra được đường tinh khiết.

Xem lời giải

Bài 10.3 trang 28 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Nước khoáng trong suốt, không màu nhưng có lẫn một số chất tan. Vậy nước khoáng A. là hỗn hợp đồng nhất. B. là chất tinh khiết. C. không phải là hỗn hợp. D. là hỗn hợp không đồng nhất.

Xem lời giải

Bài 10.4 trang 28 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Kết luận đúng về bốn hỗn hợp khi lắc đều (1), (2), (3) và (4) (hình 10.1) là: A. (1), (2), (4) là huyền phù B. (2), (3), (4) là huyền phù C. (1), (2), (3) là huyền phù D. (1), (2), (4) không phải là huyền phù

Xem lời giải

Bài 10.5 trang 28 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Hỗn hợp thu được khi lắc đều dầu ăn và nước là A. huyền phù B. nhũ tương C. dung dịch D. hỗn hợp đồng nhất

Xem lời giải

Bài 10.6 trang 28 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Thành phần trên bao bì của một loại nước khoáng được chỉ ra trong bảng dưới đây. a) Thành phần của nước khoáng và nước tinh khiết khác nhau như thế nào? b) Nước khoáng và nước tinh khiết có tính chất gì giống nhau? c) Biết rằng một số chất tan trong nước khoáng có lợi cho cơ thể. Theo em, nước khoáng hay nước tinh khiết, uống loại nước nào tốt hơn?

Xem lời giải

Bài 10.7 trang 29 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Hãy hoàn thành thông tin theo mẫu ở bảng sau:

Xem lời giải

Bài 10.8 trang 29 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Cho các cụm từ: hỗn hợp, chất tinh khiết, đồng nhất, không đồng nhất. Hãy chọn cụm từ phù hợp với chỗ… để hoàn thành các phát biểu sau: a) Nước biển sạch là hỗn hợp… b) Từ quặng bauxite người ta tách được nhôm kim loại. Nhôm là….. c) Trộn nước đường, nước chanh, đá ta được một hỗn hợp… d) Oxygen lẫn với nitơ là ........ e) Khuấy đều dầu ăn và nước ta được hỗn hợp…

Xem lời giải

Bài 10.9 trang 29 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

a) Sử dụng các dụng cụ và những chất thích hợp, hãy nêu cách thực hiện để thu được ba hỗn hợp trong ba cốc như yêu cầu dưới đây. b) Dựa trên đặc điểm nào của các hỗn hợp trên để nhận diện chúng là dung dịch, huyền phù hay nhũ tương

Xem lời giải

Bài 10.10 trang 29 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Nêu ví dụ về: a) các chất tinh khiết. b) các dung dịch có chất tan là chất lỏng. c) các chất rắn hoà tan trong nước.

Xem lời giải

Bài 10.11 trang 30 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Lần lượt cho bốn chất rắn vào bốn cốc nước, khuấy đều. Kết quả thu được ở bốn cốc như sau. Trong cốc nào chứa dung dịch, cốc nào chứa huyền phù?

Xem lời giải

Bài 10.12 trang 30 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Hãy so sánh thời gian hoà tan lần lượt cùng một lượng đường vào nước ở các thí nghiệm sau: Các yếu tố nào làm cho quá trình hòa tan đường diễn ra nhanh hơn?

Xem lời giải