Bài 4: Tích của một vec tơ với một số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 11 trang 7 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 11 trang 7 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 11 trang 7 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho ba điểm O, M, N và số k. Lấy các điểm M’, N’ sao cho...

Xem chi tiết
Bài 12 trang 7 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 12 trang 7 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 12 trang 7 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Chứng minh rằng hai vec tơ a và b cùng phương khi và chỉ khi có cặp số ...

Xem chi tiết
Bài 13 trang 7 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 13 trang 7 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 13 trang 7 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho ba vec tơ OA, OB, OC có độ dài bằng nhau và ...

Xem chi tiết
Bài 14 trang 7 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 14 trang 7 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 14 trang 7 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Chứng minh rằng với ba véc tơ tùy ý a,b,c luôn có ba số...

Xem chi tiết
Bài 15 trang 7 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 15 trang 7 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 15 trang 7 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho ba điểm phân biệt A, B, C...

Xem chi tiết
Bài 16 trang 8 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 16 trang 8 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 16 trang 8 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Điểm M gọi là chia đoạn thẳng AB theo tỉ số k nếu ...

Xem chi tiết
Bài 17 trang 8 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 17 trang 8 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 17 trang 8 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P là các điểm chia các đoạn thẳng AB, BC, CA theo cùng tỉ số k. Chứng minh rằng hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm.

Xem chi tiết
Bài 18 trang 8 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 18 trang 8 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 18 trang 8 SBT Hình học 10 Nâng cao. Cho ngũ giác ABCDE. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DE...

Xem chi tiết
Bài 19 trang 8 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 19 trang 8 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 19 trang 8 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho tam giác ABC. Các điểm M, N, P lần lượt chia các đoạn thẳng AB, BC, CA theo các tỉ số lần lượt là m, n, p (đều khác 1). Chứng minh rằng

Xem chi tiết
Bài 20 trang 8 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 20 trang 8 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 20 trang 8 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho tam giác ABC và các điểm A_1, B_1, C_1 lần lượt nằm trên các đường thẳng BC, CA, AB...

Xem chi tiết
Bài 21 trang 9 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 21 trang 9 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 21 trang 9 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho tam giác ABC,I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Một đường thẳng d thay đổi luôn đi qua I, lần lượt cắt hai đường thẳng CA và CB tại A’ và B’...

Xem chi tiết
Bài 22 trang 9 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 22 trang 9 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 22 trang 9 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho điểm O nằm trong hình bình hành ABCD. Các đường thẳng đi qua O và song song với các cạnh của hình bình hành lần lượt cắt AB, BC, CD, DA tại M, N, P, Q...

Xem chi tiết
Bài 23 trang 9 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 23 trang 9 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài tập Bài 23 trang 9 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho ngũ giác ABCDE. Gọi M, N, P, Q, R lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DE, EA. Chứng minh rằng hai tam giác MPE và NQR có cùng trọng tâm.

Xem chi tiết
Bài 24 trang 9 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 24 trang 9 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 24 trang 9 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho hai hình bình hành ABCD và AB’C’D’ có chung đỉnh A. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết
Bài 25 trang 9 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 25 trang 9 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 25 trang 9 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho hai điểm phân biệt A, B...

Xem chi tiết
Bài 26 trang 9 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 26 trang 9 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 26 trang 9 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho điểm O cố định và đường thẳng d đi qua hai điểm A, B cố định. Chứng minh rằng điểm M thuộc đường thẳng d khi và chỉ khi có số \alpha sao cho OM = \alpha OA + (1 - \alpha )OB. Với điều kiện nào của \alpha thì M thuộc đoạn thẳng AB?

Xem chi tiết
Bài 27 trang 9 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 27 trang 9 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 27 trang 9 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho điểm O cố định và hai vec tơ u, v cố định...

Xem chi tiết
Bài 28 trang 9 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 28 trang 9 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 28 trang 9 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho tam giác ABC. Đặt ...

Xem chi tiết
Bài 29 trang 10 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 29 trang 10 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 29 trang 10 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho tam giác ABC và trung tuyến AM. Một đường thẳng song song với AB cắt các đoạn thẳng AM, AC, BC lần lượt tại D, E, F...

Xem chi tiết
Bài 30 trang 10 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 30 trang 10 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 30 trang 10 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho hình thang ABCD với các cạnh đáy là AB và CD (các cạnh bên không song song). Chứng minh rằng nếu cho trước một điểm M nằm giữa hai điểm hai điểm A, D thì có một điểm N nằm trên cạnh BC sao cho AN//MC và DN//MB.

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài