Bài 3: Hàm số bậc hai

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 2.24 trang 34 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.24 trang 34 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số đã cho...

Xem lời giải

Bài 2.25 trang 34 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.25 trang 34 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hàm số \(y = - {{\sqrt 3 } \over 2}{x^2}\)...

Xem lời giải

Bài 2.26 trang 34 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.26 trang 34 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hàm số \(y = 2{x^2}\) có đồ thị là parabol (P). Phải tịnh tiến (P) như thế nào để được đồ thị của hàm số:..

Xem lời giải

Bài 2.27 trang 34 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.27 trang 34 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Không vẽ đồ thị, tìm tọa độ đỉnh, phương trình trục đối xứng của mỗi parabol sau đây...

Xem lời giải

Bài 2.28 trang 34 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.28 trang 34 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau :...

Xem lời giải

Bài 2.29 trang 34 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.29 trang 34 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao

Xem lời giải

Bài 2.30 trang 35 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.30 trang 35 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho các hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.31 trang 35 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.31 trang 35 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau và lập bảng biến thiên của nó :...

Xem lời giải

Bài 2.32 trang 35 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.32 trang 35 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau rồi lập bảng biến thiên của nó :...

Xem lời giải

Bài 2.33 trang 35 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.33 trang 35 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Hãy sử dụng đồ thị để biện luận theo tham số m số điểm chung của parabol...

Xem lời giải

Bài 2.34 trang 35 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.34 trang 35 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Một parabol có đỉnh là điểm I(-2 ; -2) và đi qua gốc tọa độ....

Xem lời giải

Bài 2.35 trang 35 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.35 trang 35 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Kí hiệu (P) là parabol ...

Xem lời giải

Bài 2.36 trang 36 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.36 trang 36 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Hàm số bậc hai ...

Xem lời giải