Bài 1: Đại cương về hàm số

Bình chọn:
4.7 trên 94 phiếu
Bài 2.1 trang 29 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.1 trang 29 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Đường tròn tâm O bán kính r không phải là đồ thị của một hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.2 trang 29 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.2 trang 29 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Tìm tập xác định của các hàm số sau :...

Xem lời giải

Bài 2.3 trang 30 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.3 trang 30 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 2.4 trang 30 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.4 trang 30 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hàm số \(f\left( x \right) = {x^2} + \sqrt {x - 1} \)...

Xem lời giải

Bài 2.5 trang 30 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.5 trang 30 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Hãy lập bảng biến thiên của hàm số có đồ thị là nửa đường tròn cho trên hình 2.1...

Xem lời giải

Bài 2.6 trang 30 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.6 trang 30 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Đồ thị của một hàm số xác định trên R được cho trên hình 2.2. Dựa vào đồ thị, hãy lập bảng biến thiên của hàm số đó. Hãy cho biết giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của hàm số (nếu có)...

Xem lời giải

Bài 2.7 trang 30 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.7 trang 30 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Bằng cách xét tỉ số...

Xem lời giải

Bài 2.8 trang 31 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.8 trang 31 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Có hay không một hàm số xác định trên R vừa là hàm số chẵn vừa là hàm số lẻ?

Xem lời giải

Bài 2.9 trang 31 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.9 trang 31 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hai hàm số y=f(x) và y=g(x) xác định trên R...

Xem lời giải

Bài 2.10 trang 31 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.10 trang 31 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét tính chẵn – lẻ của các hàm số sau :...

Xem lời giải

Bài 2.11 trang 31 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.11 trang 31 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Trong mặt phẳng tọa độ, cho các điểm A(-1 ; 3), B(2 ; -5), C(a ; b). Hãy tính tọa độ các điểm có được khi tịnh tiến các điểm đã cho:...

Xem lời giải

Bài 2.12 trang 31 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.12 trang 31 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Hàm số \(y = 4x - 3\) có đồ thị là đường thẳng (d)...

Xem lời giải

Bài 2.13 trang 32 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.13 trang 32 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Giả sử hàm số y=-2/x có đồ thị là (H)....

Xem lời giải