Bài tập Ôn tập chương VI – Góc lượng giác và công thức lượng giác

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 6.59 trang 206 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.59 trang 206 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 6.60 trang 206 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.60 trang 206 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 6.61 trang 207 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.61 trang 207 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 6.62 trang 207 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.62 trang 207 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 6.63 trang 207 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.63 trang 207 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 6.64 trang 207 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.64 trang 207 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 6.65 trang 207 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.65 trang 207 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 6.66 trang 208 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.66 trang 208 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 6.67 trang 208 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.67 trang 208 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 6.68 trang 208 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.68 trang 208 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73 trang 208, 209 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73 trang 208, 209 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78 trang 209, 210 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78 trang 209, 210 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xem lời giải