Chương 1: Véc tơ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Cho hai vec tơ không cùng phương...

Xem lời giải

Bài 2 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 2 trang 5 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Cho ba điểm phân biệt thẳng hàng A, B, C. Trong trường hợp nào hai vec tơ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 3 trang 5 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Cho ba vec tơ a, b, c cùng phương. Chứng tỏ rằng có ít nhất hai vec tơ trong chúng có cùng hướng.

Xem lời giải

Bài 4 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 4 trang 5 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O). Gọi H là trực tâm tam giác ABC và B’ là điểm đối xứng với B qua tâm O...

Xem lời giải

Bài 5 trang 6 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 5 trang 6 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Chứng minh rằng với hai véc tơ không cùng phương a và b ta có ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 6 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 6 trang 6 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Cho tam giác OAB. Giả sử OA+OB=OM...

Xem lời giải

Bài 7 trang 6 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 7 trang 6 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Cho hình ngũ giác đều ABCDE tâm O. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 8 trang 6 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 8 trang 6 sách bài tập hình học 10 nâng cao. Cho tam giác ABC. Gọi A’ là điểm đối xứng với B qua A, B’ là điểm đối xứng với C qua B, C’ là điểm đối xứng với A qua C. Chứng minh rằng với một điểm O bất kì, ta có:...

Xem lời giải

Bài 9 trang 6 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 9 trang 6 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Một giá đỡ được gắn vào tường như hình 1. Tam giác ABC vuông cân ở đỉnh C. Người ta treo vào điểm A một vật nặng 5N. Hỏi có những lực nào tác động vào bức tường tại hai điểm B và C?

Xem lời giải

Bài 10 trang 6 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 10 trang 6 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho n điểm trên mặt phẳng. Bạn An kí hiệu chúng là A_1, A_2,…,A_n,...

Xem lời giải

Bài 11 trang 7 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 11 trang 7 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho ba điểm O, M, N và số k. Lấy các điểm M’, N’ sao cho...

Xem lời giải

Bài 12 trang 7 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 12 trang 7 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Chứng minh rằng hai vec tơ a và b cùng phương khi và chỉ khi có cặp số ...

Xem lời giải

Bài 13 trang 7 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 13 trang 7 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho ba vec tơ OA, OB, OC có độ dài bằng nhau và ...

Xem lời giải

Bài 14 trang 7 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 14 trang 7 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Chứng minh rằng với ba véc tơ tùy ý a,b,c luôn có ba số...

Xem lời giải

Bài 15 trang 7 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 15 trang 7 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho ba điểm phân biệt A, B, C...

Xem lời giải

Bài 16 trang 8 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 16 trang 8 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Điểm M gọi là chia đoạn thẳng AB theo tỉ số k nếu ...

Xem lời giải

Bài 17 trang 8 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 17 trang 8 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P là các điểm chia các đoạn thẳng AB, BC, CA theo cùng tỉ số k. Chứng minh rằng hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm.

Xem lời giải

Bài 18 trang 8 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 18 trang 8 SBT Hình học 10 Nâng cao. Cho ngũ giác ABCDE. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DE...

Xem lời giải

Bài 19 trang 8 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 19 trang 8 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho tam giác ABC. Các điểm M, N, P lần lượt chia các đoạn thẳng AB, BC, CA theo các tỉ số lần lượt là m, n, p (đều khác 1). Chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài 20 trang 8 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 20 trang 8 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho tam giác ABC và các điểm A_1, B_1, C_1 lần lượt nằm trên các đường thẳng BC, CA, AB...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất