Bài 3: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.25 trang 11 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.25 trang 11 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho A là tập hợp các hình bình hành có bốn góc bằng nhau, B là tập hợp các hình chữ nhật, C là tập hợp các hình thoi và D là tập hợp các hình vuông. Hãy nêu mối quan hệ giữa các tập nói trên.

Xem lời giải

Bài 1.26 trang 11 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.26 trang 11 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho A={0;2;4;6;8}, B={0;1;2;3;4} và C={0;3;6;9}...

Xem lời giải

Bài 1.27 trang 11 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.27 trang 11 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho A={0;2;4;6;8;10}, B={0;1;2;3;4;5;6}, C={4;5;6;7;8;9;10},...

Xem lời giải

Bài 1.28 trang 11 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.28 trang 11 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Vẽ biểu đồ Ven thể hiện các phép toán sau của các tập A, B và C :...

Xem lời giải

Bài 1.29 trang 11 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.29 trang 11 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Có thể nói gì về các tập A và B nếu các đẳng thức tập hợp sau là đúng:...

Xem lời giải

Bài 1.30 trang 11 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.30 trang 11 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Liệu có thể kết luận \(A = B\) được không nếu A, B và C là các tập thỏa mãn:...

Xem lời giải

Bài 1.31 trang 11 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.31 trang 11 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Với mỗi tập A có một số hữu hạn phần tử, kí hiệu \(|A|\) là số phần tử của tập A. Sắp xếp các số sau đây theo thứ tự tăng dần :...

Xem lời giải

Bài 1.32 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.32 trang 12 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho tập A={x thuộc R| 2<|x|<3}. Hãy biểu diễn A thành hợp của các khoảng.

Xem lời giải

Bài 1.33 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.33 trang 12 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Biểu diễn tập A={x thuộc R| |x| lớn hơn hoặc bằng 2} thành hợp các nửa khoảng.

Xem lời giải

Bài 1.34 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.34 trang 12 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Chứng minh rằng căn 6 là số vô tỉ.

Xem lời giải

Bài 1.35 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.35 trang 12 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Hãy tìm A giao B và A hợp B...

Xem lời giải

Bài 1.36 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.36 trang 12 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Hãy tìm A giao B...

Xem lời giải