Bài tập Ôn tập chương III - Phương trình bậc nhất và bậc hai

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 3.54 trang 67 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.54 trang 67 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3.55 trang 67 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.55 trang 67 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Xem lời giải

Câu 3.56 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.56 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3.57 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.57 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3.58 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.58 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Xem lời giải

Câu 3.59 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.59 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Xem lời giải

Câu 3.60 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.60 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Xem lời giải

Câu 3.61 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.61 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Xem lời giải

Câu 3.62 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.62 trang 68 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Xem lời giải

Câu 3.63 trang 69 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.63 trang 69 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Xem lời giải

Câu 3.64 trang 69 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.64 trang 69 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Xem lời giải

Câu 3.65 trang 69 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.65 trang 69 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Xem lời giải

Câu 3.66 trang 69 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.66 trang 69 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Xem lời giải