Bài 5: Trục tọa độ và hệ trục tọa độ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 43 trang 12 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 43 trang 12 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho các điểm A, B, C trên trục Ox như hình:...

Xem lời giải

Bài 44 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 44 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Trên trục (O;i) cho hai điểm M và N có tọa độ lần lượt là -5 và 3...

Xem lời giải

Bài 45 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 45 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Trên trục (O;i ) cho ba điểm A, B, C có tọa độ lần lượt -4, -5, 3. Tìm tọa độ điểm M trên trục sao cho...

Xem lời giải

Bài 46 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 46 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Cho a, b, c, d theo thứ tự là tọa độ của các điểm A, B, C, D trên trục Ox...

Xem lời giải

Bài 47 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 47 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho các vec tơ...

Xem lời giải

Bài 48 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 48 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho ba điểm A(2;5), B(1;1), C(3;3)...

Xem lời giải

Bài 49 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 49 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Biết M(x_1;y_1), N(x_2;y_2), P(x_3;y_3) là các trung điểm ba cạnh của một tam giác. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác.

Xem lời giải

Bài 50 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 50 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho ba điểm A(0;-4), B(-5;6), C(3;2)...

Xem lời giải

Bài 51 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 51 trang 13 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho tam giác ABC có A(-1;1), B(5;-3), đỉnh C nằm trên trục Oy và trọng tâm G nằm trên trục Ox. Tìm tọa độ đỉnh C.

Xem lời giải

Bài 52 trang 14 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 52 trang 14 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Xét trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho hai điểm phân biệt A(x_A;y_A) và B(x_B;y_B). Ta nói điểm M chia đoạn thẳng AB theo tỉ số k nếu MA = kMB. Chứng minh rằng

Xem lời giải