Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.1 trang 6 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.1 trang 6 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Trong các câu sau đây câu nào là mệnh đề ? Với câu là mệnh đề hãy xác định xem mệnh đề đó đúng hay sai...

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.2 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xác định xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai:...

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.3 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau :...

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.4 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Xét hai mệnh đề:...

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.5 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét mệnh đề R : “Vì 120 chia hết cho 6 nên chia hết cho 9”. Nếu viết mệnh đề R dưới dạng “P ⇒ Q”, hãy nêu nội dung của các mệnh đề P và Q. Hỏi mệnh đề R đúng hay sai, tại sao ?

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.6 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hai mệnh đề: P : “42 chia hết cho 5”. Q : “42 chia hết cho 10”. Phát biểu mệnh đề P ⇒ Q. Hỏi mệnh đề này đúng hay sai, tại sao ?

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.7 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hai mệnh đề...

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.8 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hai tam giác ABC và DEF. Xét các mệnh đề sau...

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.9 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét hai mệnh đề P : “7 là số nguyên tố” Q : “6! + 1 chia hết cho 7”...

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.10 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét hai mệnh đề P : “6 là số nguyên tố” Q : “5! + 1 chia hết cho 6”

Xem lời giải

Bài 1.11 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.11 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Gọi X là tập hợp tất cả các học sinh lớp 10 ở trường em. Xét mệnh đề chứa biến...

Xem lời giải

Bài 1.12 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.12 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét các câu sau đây : a. Tất cả các học sinh ở trường em đều phải học luật giao thông. b. Có một học sinh lớp 12 ở trường em có điện thoại di động.

Xem lời giải

Bài 1.13 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.13 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề chứa biến P(x) : với x là số nguyên. Xác định tính đúng – sai của các mệnh đề sau đây :...

Xem lời giải

Bài 1.14 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.14 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau :...

Xem lời giải

Bài 1.15 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.15 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau và lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề đó :...

Xem lời giải

Bài 1.16 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.16 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề chứa biến P(x) : “x thích môn Ngữ văn”, trong đó x lấy giá trị trên tập hợp X các học sinh của trường em...

Xem lời giải

Bài 1.17 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.17 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề chứa biến \(P(x)\) : “x đã đi máy bay”, trong đó x lấy giá trị trên tập hợp X các cư dân của khu phố (hay xã) em...

Xem lời giải

Bài 1.18 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.18 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Phát biểu và chứng minh các định lí sau:...

Xem lời giải

Bài 1.19 trang 10 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.19 trang 10 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho các mệnh đề chứa biến P(n) : “n là số chẵn” và Q(n) : “7n + 4 là số chẵn”.

Xem lời giải

Bài 1.20 trang 10 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.20 trang 10 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho các mệnh đề chứa biến. Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần và đủ”, phát biểu và chứng minh các định lí dưới đây:...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất