Bài 1: Mệnh đề và mệnh đề chứa biến

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.1 trang 6 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.1 trang 6 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Trong các câu sau đây câu nào là mệnh đề ? Với câu là mệnh đề hãy xác định xem mệnh đề đó đúng hay sai...

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.2 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xác định xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai:...

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.3 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau :...

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.4 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Xét hai mệnh đề:...

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.5 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét mệnh đề R : “Vì 120 chia hết cho 6 nên chia hết cho 9”. Nếu viết mệnh đề R dưới dạng “P ⇒ Q”, hãy nêu nội dung của các mệnh đề P và Q. Hỏi mệnh đề R đúng hay sai, tại sao ?

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.6 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hai mệnh đề: P : “42 chia hết cho 5”. Q : “42 chia hết cho 10”. Phát biểu mệnh đề P ⇒ Q. Hỏi mệnh đề này đúng hay sai, tại sao ?

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 7 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.7 trang 7 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hai mệnh đề...

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.8 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hai tam giác ABC và DEF. Xét các mệnh đề sau...

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.9 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét hai mệnh đề P : “7 là số nguyên tố” Q : “6! + 1 chia hết cho 7”...

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.10 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét hai mệnh đề P : “6 là số nguyên tố” Q : “5! + 1 chia hết cho 6”

Xem lời giải

Bài 1.11 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.11 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Gọi X là tập hợp tất cả các học sinh lớp 10 ở trường em. Xét mệnh đề chứa biến...

Xem lời giải

Bài 1.12 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.12 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét các câu sau đây : a. Tất cả các học sinh ở trường em đều phải học luật giao thông. b. Có một học sinh lớp 12 ở trường em có điện thoại di động.

Xem lời giải

Bài 1.13 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.13 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề chứa biến P(x) : với x là số nguyên. Xác định tính đúng – sai của các mệnh đề sau đây :...

Xem lời giải

Bài 1.14 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.14 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau :...

Xem lời giải

Bài 1.15 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.15 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau và lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề đó :...

Xem lời giải

Bài 1.16 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.16 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề chứa biến P(x) : “x thích môn Ngữ văn”, trong đó x lấy giá trị trên tập hợp X các học sinh của trường em...

Xem lời giải

Bài 1.17 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.17 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề chứa biến \(P(x)\) : “x đã đi máy bay”, trong đó x lấy giá trị trên tập hợp X các cư dân của khu phố (hay xã) em...

Xem lời giải