Vocabulary in action - Unit 10. My dream job – Tiếng Anh 6 – English Discovery.


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary in action - Unit 10. My dream job - SGK tiếng Anh 6 – English Discovery.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1. Use the glossary to find:

(Sử dụng bảng thuật ngữ để tìm:)

1. Five jobs in which you spend a lot of time working outdoors builder,…

2. Three jobs you need to be creative architect,…

3. Four jobs for which you have to wear a uniform firefighter, …

4. Two places where people work call centre, …

Lời giải chi tiết:

1. Farmer, fruit picker, tour guide, postman/ woman.

2. Architect, artist, chef.

3. Firefighter, pilot, police officer, postman/ woman.

4. Call centre, college.

Bài 2

2. In pairs, say how you feel about the ideas below. Use an adjective and a preposition.

(Theo cặp, hãy nói cảm nhận của bạn về những ý kiến dưới đây. Sử dụng một tính từ và một giới từ.)

Doing grammar exercises     reading about celebrities

Cheating in tests     giving presentation

Learning languages    wearing school uniform

- I’m (not) keen on/ fond of …

- I’m brilliant at/ good at …

- I’m (really) bad at …

- I’m (not) afraid of …

Lời giải chi tiết:

I am fond of doing grammar exercises.

I am afraid of cheating in tests.

I am not keen on reading about celebrities.

I am really bad at giving presentation.

I am fond of learning languages.

I am not keen on wearing school uniform.

Bài 3

3. Complete the text with suitable words.

(Hoàn thành văn bản với các từ thích hợp.)

I spend a long time studying 1for exams. But something always goes wrong on the day I 2_____the exam. The worst thing is when I have to 3_____ an essay. After that there’s the horrible wait to 4_____ the results.

Lời giải chi tiết:

2. take       

3. write    

4. get

Bài 4

4a. Listen to the underlined letter(s) in each word and decide which sound you hear.

(Nghe (các) chữ cái được gạch chân trong mỗi từ và quyết định âm thanh bạn nghe được.)


cheat  chef  college  electrician  dangerous

gymnasium  journalist  language  politician

receptionist  soldier  teacher

Lời giải chi tiết:

1//

2//

3//

College

dangerous

gymnasium

journalist

language

soldier

Chef

Electrician

politician

 

politician

teacher

Bài 4

4b. Listen and check.

(Nghe và kiểm tra.)


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - English Discovery - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.