Science – CLIL 5 – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Science – CLIL 5 – SGK tiếng Anh 6 – English Discovery.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the article above. Match pictures A-D with paragraph 1-4.

(Đọc bài báo trên. Ghép hình ảnh A-D với đoạn văn 1-4.)

 

1. The hot-air balloon was the first form of flying that carried people. The first passengers were a sheep, a duck and a chicken! Then a few weeks later, on 21 November 1783 in France, a balloon carried two people.

 

2. The hot-air balloon uses science in a very easy but clever way. Hot air rises in colder air because it is lighter and less dense, just like the way our body floats on water.

 

3. The hot-air balloon has three main parts. There is a balloon envelope - this holds the air. At the top, there is a valve. Under the envelope, there is a burner. This uses propane gas to heat the air in the balloon. There is a wicker basket to carry passengers.

 

4. When the pilot wants the balloon to go higher, he turns up the gas to make the air hotter. To go down, he opens the valve at the top of the balloon. Some hot air leaves the balloon and it goes down.

Lời giải chi tiết:

A. 3  B. 2  C. 1  D. 4

Bài 2

2. Complete the labels in picutre A.

(Hoàn thành các nhãn trong picutre A.)

Lời giải chi tiết:

1. valve (van)

2. envelope (vỏ khí cầu)

3. burner (lò đốt)

4. propane gas (khí propan)

5. wicker basket (giỏ hành khách)

Bài 3

3. Read the article again. Answer the questions.

(Đọc lại bài báo. Trả lời các câu hỏi.)

1. Who were the first passenger in a hot-air balloon?

(Ai là hành khách đầu tiên trên khinh khí cầu?)

2. When did the first hot-air balloon carry people?

(Khinh khí cầu đầu tiên chở người khi nào?)

3. Why do hot-air balloons have wicker baskets?

(Tại sao khinh khí cầu có giỏ đan bằng mây?)

4. How do hot-air balloons go down?

(Làm thế nào để khinh khí cầu đi xuống?)

Lời giải chi tiết:

1. A sheep, a duck and a children.

(Một con cừu, một con vịt và một đứa trẻ.)

2. 21 November 1783.

(21 tháng 11 năm 1783.)

3. To carry passengers/because wicker is strong and light.

(Để chở hành khách / vì sợi mây chắc và nhẹ.)

4. The pilot opens the valve at the top of the balloon. Some hot air leaves the balloon it goes down.

(Phi công mở van ở đầu khinh khí cầu. Một số không khí nóng rời khỏi quả bóng, nó sẽ đi xuống.)

Bài 4

4. Would you like to travel in a hot-air balloon? Why?/ Why not?

(Bạn có muốn đi du lịch bằng khinh khí cầu không? Tại sao tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

I'd want to take a hot air balloon ride. Because I want to see the beautiful scenery and experience the excitement of being on one.

(Tôi muốn đi khinh khí cầu. Bởi vì tôi muốn nhìn thấy cảnh đẹp và trải nghiệm cảm giác phấn khích khi được ở trên khinh khí cầu.)

Bài 5

5. PROJECT Use the Internet to research a famous airship (an aircraft that used hot gas). Make notes about:

(Sử dụng Internet để nghiên cứu một khí cầu nổi tiếng (một loại máy bay sử dụng khí nóng). Ghi chú về)

- its name and when it flew. (tên của nó và thời điểm nó bay.)

- how it moved. (nó di chuyển như thế nào.)

- if it was safe. (liệu nó có an toàn không.)

- any other interesting information. (bất kỳ thông tin thú vị nào khác.)

Lời giải chi tiết:

Final Fantasy

This airship was piloted by the Sky Warriors hundreds of years ago, and is found and used again by the Light Warriors after they raise it from the desert using the Levistone. In the remakes since Dawn of Souls, it is revealed that Cid of the Lufaine built it. This is the fastest means of transportation and there are no random encounters while using it. However, it can only land in open fields.

Tạm dịch:

Final Fantasy

Khí cầu này đã được lái bởi Sky Warriors hàng trăm năm trước, và được các Chiến binh Ánh sáng tìm thấy và sử dụng lại sau khi họ nâng nó lên từ sa mạc bằng cách sử dụng Levistone.

Trong phần làm lại kể từ Dawn of Souls, có tiết lộ rằng Cid of the Lufaine đã xây dựng nó. Đây là phương tiện di chuyển nhanh nhất và không có bất kỳ sự cố ngẫu nhiên nào trong khi sử dụng nó. Tuy nhiên, nó chỉ có thể hạ cánh ở những cánh đồng trống.

Bài 6

6. PROJECT Write a paragraph about the airship. Add some pictures. Show your project to the class.

(Dự án. Viết đoạn văn về tàu bay. Thêm một số hình ảnh. Cho cả lớp xem dự án của bạn.)

Lời giải chi tiết:

The Red Rose is Queen Brahne's personal airship and is named after her favorite flower. She uses the Red Rose to travel to the various sites of conquest during her bid for world dominion. After the whole world is flooded in Mist Beatrix commandeers the ship to the Second Battle of the Iifa Tree.

Tạm dịch: 

Red Rose là khí cầu cá nhân của Nữ hoàng Brahne và được đặt theo tên loài hoa yêu thích của bà. Bà sử dụng Red Rose để đi đến các địa điểm chinh phục khác nhau trong chiến dịch giành quyền thống trị thế giới. Sau khi cả thế giới ngập trong Sương mù, Beatrix chỉ huy con tàu đến Trận chiến thứ hai trên Cây Iifa.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - English Discovery - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí