10.5 Listening and vocabulary - Unit 10. My dream job – Tiếng Anh 6 – English Discovery.


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 10.5 Listening and vocabulary - Unit 10. My dream job - SGK tiếng Anh 6 – English Discovery.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. In pairs, look at the photo. What do you think the boy wants to do in the future?

(Theo cặp, hãy nhìn vào bức ảnh. Bạn nghĩ cậu bé muốn làm gì trong tương lai?)

Lời giải chi tiết:

1. Policeman

2. Businessman

3. Postman

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. In pairs, check if you understand the meanings of the words or phrases below.

(Theo cặp, hãy kiểm tra xem bạn có hiểu nghĩa của các từ hoặc cụm từ bên dưới không.)

Uniform         (be) on time  tough

Walks of life   admire         mind

Phương pháp giải:

Uniform: đồng phục

(be) on time: đúng giờ

Tough: khó nhằn

Walk of life: công việc, địa vị xã hội

Admire: ngưỡng mộ

Mind (v) phiền, để tâm

          (n) tâm trí

Bài 3

3. Listen and choose the correct answer.

(Nghe và chọn câu trả lời đúng.)


1. What does Minh want to be in the future?

a. He wants to be a police offier.

b. He wants to be as an officer.

c. He wants to work in the post office.

2. What does Minh like about his future job?

a. He can work in a team.

b. He can work outdoors.

c. He can meet different types of people.

3. Who inspires Minh to think about his dream job?

a. His parents.

b. His uncle.

c. His cousin.

4. What is Mai’s dream job?

a. She wants to be a police officer like Minh.

b. She is not certain about her future job.

c. She wants to be like her mum.

Lời giải chi tiết:

1. a 

2. c 

3. b 

4. d

Bài 4

4. Listen again and check if the following statements are true or false. Write T (true) or F (false).

(Nghe lại và kiểm tra xem những câu sau đây là đúng hay sai. Viết T (đúng) hoặc F (sai).)


1. Minh can see many police officers in the streets in Hanoi.

2. A police officer can work from 6:00 a.m

3. Minh does not like the stories about police officers.

Lời giải chi tiết:

1. T 

2. T 

3. F

Bài 5

5. Complete the sentences below with words from Exercise 2.

(Hoàn thành các câu dưới đây với các từ từ Bài tập 2.)

1. Choosing a job at this age is a _____ thing to do.

2. Please arrive _____ next time. You need to respect the rule.

3. I _____ nurses in hospital as they often have to work very hard to take care of patients.

4. I don’t ______ working outdoors in crowded places.

5. This job will allow you to meet people from all _____.

Lời giải chi tiết:

1. Tough

2. On

3. Admire

4. Mind

5. Walks of time

Bài 6

6. In pairs, role-play the following situation:

(Theo cặp, đóng vai tình huống sau:)

Student A wants to be a doctor. Below are Student A’s reasons.

1. Adoctor can help many people inneed.

2. Adoctor can travel to many places inthe country to help people.

3. Adoctor does not have to do a lot ofoffice work.

Student B wants to be a famous moviestar. Below are Student B's reasons.

1. Amovie star can travel to many placesto shoot movies.

2. Amovie star can meet a lot of people.

3. Amovie star can be creative in the job.

Use the following sample to start with:

A: Have you ever thought about what youwant to do in the future?

B: I want to be a famous movie star.

Lời giải chi tiết:

A: have you ever thought who you wanna be in the future

B: I am not so sure. What about you?

A: I think I want to be a doctor

B: oh really? That’s quite nice. Why fo you want to be a doctor then

A: I want to help many who are in need. I can also to many places in the country to help out people. And also a hate office work, a doctor doesn’t have to do lot of that boring job either

B: I see uhm maybe I want to be a famous movie star.

A: oh wow! That’s so cool. Why though?

B: well I like travelling to many places to shoot movies. I can also meet a lot of people. And I am a very creative person so I want to work in this industry.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - English Discovery - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.