6.2 Grammar - Unit 6. A question of sport – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 6.2 Grammar - Unit 6 - SGK tiếng Anh 6 – English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read and listen to the interview, Complete the following table.

(Đọc và nghe theo đoạn đối thoại. Hoàn thành bảng dưới đây)

Lời giải chi tiết:

2. China         

3. 12      

4. Norway vs USA       

5. 63,000           

6. USA

Bài 2

2. Study the Grammar box, Find examples of was/were and there was/there were in the interview.

(Tìm ví dụ của các câu chứa was/were và there was/there were trong buổi phỏng vấn)


Bài 3

3. Complete the second part of the interview with the correct forms of was or were, Listen and check.

(Điền vào các phần còn trống với những dạng đúng của các từ was were. Nghe và kiểm tra xem đáp án các em có đúng không.)


Lời giải chi tiết:

2. Was      3.wasn’t      4.was      5.were      6weren't     7.were      8.was      9.was

Bài 4

4. Complete the dialogue between Lisa and her gran with the correct forms of there was or there were.

(Hoàn thành đoạn hội thoại giữa Lisa và gran với những dạng đúng của there was và there were)

Lời giải chi tiết:

2. there wasn't          3. there was          4. Were there         5. weren't

6. there weren't        7. there was          8.  Was there          9. there was

Bài 5

5. In pairs, choose the correct option to complete the questions about a sports match. Listen and check.

(Theo cặp, các em hãy chọn đáp án đúng để hoàn thành những câu hỏi về một trận bóng đá. Nghe và kiểm tra lại  xem các em đã chọn đáp án đúng chưa)


1. What sport was / were it?

2. The match was / Was the match in a stadium?

3. How many players was / were there in each team?

4. There was / Was there a big crowd?

5. What was / wasn't the final score?

6. Was / Were you the best player?

Lời giải chi tiết:

2. Was the match

3. were

4. Was the

5. was

6. were

Bài 6

6. In pairs, use the questions in Exercise 5 to ask and answer about a time when you

were a player in a sports match.

(Theo cặp, các em hãy dùng những câu hỏi trong bài tập 5 để đối thoại về một lần các em từng là một cầu thủ trong một trận đấu)

A :What sport was it?

B: It was volleyball

A: Was the match in a stadium?

B: No, it wasn't. It was in a PE class at school.

Lời giải chi tiết:

A: What sport was it?

B: It was football

A: Was there a big crowd?

B: No, it was only a small match in an empty parking lot. There was barely anyone there to watch us play

A: Were you the best player?

B: Not really. I think Jack - my best friend played better than me

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - English Discovery - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí