Tiếng Anh 6 - English Discovery Unit 6: A question of sport

Vocabulary in acton – Unit 6. A question of sport – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary in acton – Unit 6. A question of sport – Tiếng Anh 6 – English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Use the glossary to find:

(Dùng danh sách các từ mới trên để tìm)

1. Five people

2. Six places

3. Four ball sports

4. Our ball sports with races

Lời giải chi tiết:

1. champion, footballer, reporter, sports fan, sports star

2. football field/pitch, gymnasium, running track, sports centre, stadium, tennis court

3. basketball, football, hockey, squash, table tennis, tennis, volleyball

4. motor racing, mountain biking, running

Bài 2

2. Match picture 1-5 with words from the glossary.

(Ghép hình 1-5 với các từ trong danh sách từ vựng)

Lời giải chi tiết:

2. badminton

3. cup

4. hockey

5. medal

Bài 3

3. In pairs, complete the sentences with one word.

(Theo căp, các em hãy hoàn thành những câu sau bằng cách điền vào chỗ trống mà chỉ dùng một từ duy nhất)

Lời giải chi tiết:

2. in 

3. on 

4. of

5. go 

6. does

7. for

8. match 

Bài 4

4. In pairs, listen and find one word in each group with a different pronunciation from the others. Use the underlined letters to help you.

(Theo cặp, các em hãy tìm một từ trong từng nhóm từ với một cách phát âm khác các từ còn lại)

Lời giải chi tiết:

1. fit 

2. the Olympics

3. biking

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: