5.1 Vocabulary - Unit 5. The music of life – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 5.1 Vocabulary - Unit 5 SGK tiếng Anh 6 - English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Which instruments can you see in the photos?

(Nhìn các bức ảnh em có thể nhìn thấy các dụng cụ âm nhạc nào?)

Lời giải chi tiết:

1. piano (đàn dương cầm)

2. harmonica (kèn ác-mô-ni-ca)

3. drums (trống)

4. violin (đàn vĩ cầm)

5. trumpet (kèn trôm-pét)

6. accordion (đàn xếp)

7. flute (cây sáo)

8. saxophone (kèn xắc-xô)

Bài 2

2. Listen and number the instruments in Vocabulary A in the order you hear them.

(Nghe và đánh số thứ tự các nhạc cụ ở phần Vocabulary A theo thứ tự em nghe được.)

Lời giải chi tiết:

1. piano 2. violin 3. accordion 4. saxophone
5. guitar 6. trumpet 7. flute 8. harmonica
9. drums 10. cello 11. bass guitar 12. keyboard

Bài 3

3. Study the Vocabulary B box. In groups, write typical instruments for these types of music.

(Nghiên cứu các từ vựng trong hộp B. Theo nhóm, viết các nhạc cụ điển hình theo nhóm được phân dưới đây.)

1. classical: cello, flute

2. jazz: ______________

3. pop: ______________

4. traditional: ______________

Lời giải chi tiết:

1. classical: cello, flute, clarinet, violin

(cổ điển: cello, sáo, clarinet, violin)

2. jazz: trumpet, clarinet, violin, trombone, saxophone

(nhạc jazz: trumpet, clarinet, violin, trombone, saxophone)

3. pop: bass guitar, drums, electric guitar

(pop: guitar bass, trống, guitar điện)

4. traditional: fiddle, banjo, acoustic guitar, harmonica, accordion

(truyền thống: fiddle, banjo, acoustic guitar, harmonica, accordion)

Bài 4

4. Complete the information about the musicians with words from the Vocabulary A and B.

(Hoàn thành thông tin của những nhạc sĩ với các từ vựng trong ở phần A và B.)

Taylor Swift is a (1) country singer and a (2) p___   star. She can play the (3) g____ and the (4) p____ .

Kayne West is a (5) h____ - h____ singer and songwriter. He can play the (6) k____ and the (7) d____ .

Nicola Benedetti is a (8) c___ musician. She plays the (9) v___ .

Mike Dirnt plays the (10) b___ g___ in American (11) r___ group Green Day.

Nguyễn Lê is a (12) j___ musician. He plays the (13) g___.

Lời giải chi tiết:

2. pop (nhạc pop) 3. guitar (đàn ghi-ta) 4. piano (đàn piano) 5. hip hop (nhạc hip hop)
6. keyboard (đàn) 7. drums (trống) 8. classical (nhạc cổ điển) 9. violin (đàn vĩ cầm)
10. bass guitar (đàn bass)

11. rock

12. jazz 13. guitar

Taylor Swift is a (1) country singer and a (2) pop star. She can play the (3) guitar and the (4) piano.

(Taylor Swift là một ca sĩ nhạc đồng quê và một siêu sao nhạc pop. Cô ấy có thể chơi đàn ghi-ta và đàn dương cầm.)

Kayne West is a (5) hip - hop singer and songwriter. He can play the (6) keyboard and the (7) drums.

(Kayne West là một ca sĩ nhạc hip hop và nhà soạn nhạc. Ông ấy có thể chơi đàn và trống.)

Nicola Benedetti is a (8) classical musician. She plays the (9) violin.

(Nicola Benedetti là một nhạc sĩ biểu diễn nhạc cổ điển. Cô biết chơi đàn vĩ cầm.)

Mike Dirnt plays the (10) bass guitar in American (11) rock group Green Day.

(Mike Dirnt chơi đàn bass trong nhóm nhạc rock Green Day.)

Nguyễn Lê is a (12) jazz musician. He plays the (13) guitar.

(Nguyễn Lê là một nhạc sĩ nhạc Jazz. Ông ấy chơi đàn ghi-ta.)

Bài 5

5. In groups, do the quiz. Listen and check.

(Theo nhóm, hãy cùng nhau giải câu đố. Nghe và kiểm tra.)


The ABC of Music

1. Which of these instruments is typical in country music?

a. saxophone

b. cello

c. harmonica

2. What nationality are Sia Furler, Kylie Minogue and AC/DC?

a. Australian

b. British

c. Canadian

3. What's the name of Pharrell Williams' 2014 hit song?

a. Happy

b. Hello

c. Sugar

4. Which pop star is famous for the hit songs Baby and Love yourself?

a. Ed Sheeran

b. Hozier

c. Justin Bieber

5. How long is a standard violin?

a. 20.4 cm

b. 35.6 cm

c. 48.2 cm

6. Listen to this piece of classical music. Who is the composer?

a. Beethoven

b. Mozart

c. Vivaldi

Phương pháp giải:

Bài nghe:

C = Cilla G = Graham J = James

G: Welcome to The ABC of Music, the quiz show that asks how much you know about music. Here's Cilla!

C: Thanks, Graham. And our contestant today is James Hardy from Leicester. Hi, James. Welcome to the show! Which of these instruments is typical in country music? Is it a) the saxophone, b) the cello or c) the harmonica?

J: I'm not sure, but I think it's the harmonica? The answer is c?.

G: That's the correct answer! The harmonica is a typical instrument in country music,

C: Well done, James. What nationality are Sia Furler, Kylie Minogue and AC/DC? Are they a) Australian, b) British or c) Canadian?

J: The answer is a, They are all Australian,

G: That's the correct answer!

C: Well done, James. What's the name of Pharrell Williams' 2014 hit song? Is it a) Happy, b) Hello or c) Sugar?

J: I don't know. I can't remember. Um ... - Happy?

G: That's the correct answer!

C: Well done, James. Which pop star is famous for the hit songs Baby and Love yourself? Is it a) Ed Sheeran, b) Hozier or c) Justin Bieber?

J: That's easy. He's one of my favourite singers. It's c, Justin Bieber.

G: That's the correct answer!

C: Well done, James. How long is a standard violin? Is it a) 20.4 cm, b) 35.6 cm or c) 48.2 cm?

J: Oh, I have no idea. Sorry. I really don't know. Is it b - 35.6?

G: That's the correct answer!

C: Well done, James. You're lucky! Listen to this classical music, Who is the composer? Is it a) Beethoven, b) Mozart or c) Vivaldi?

J: Classical music! Oh no!I don't know anything about classical music, I know the music but I don't know the composer. Beethoven? No! Mozart

C: Mozart? Is that your final answer?

J: Yes, Mozart, b.

G: That's not the correct answer!

C: Oh James! Bad luck. The last question wrong. So you get nothing! I'm so sorry. Maybe try again next time.

Tạm dịch bài nghe:

G: Chào mừng bạn đến với ABC of Music, chương trình đố vui hỏi bạn biết bao nhiêu về âm nhạc. Đây là Cilla!

C: Cảm ơn, Graham. Và thí sinh của chúng ta hôm nay là James Hardy đến từ Leicester. Chào James. Chào mừng đến chương trình! Nhạc cụ nào trong số những nhạc cụ này tiêu biểu cho nhạc đồng quê? Đó là a) saxophone, b) cello hay c) harmonica?

J: Tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ đó là kèn harmonica? Câu trả lời là c à ?

G: Đó là câu trả lời chính xác! Kèn harmonica là một nhạc cụ tiêu biểu trong nhạc đồng quê.

C: Làm tốt lắm, James. Sia Furler, Kylie Minogue và AC / DC có quốc tịch nào? Họ là a) người Úc, b) Anh hay c) Canada?

J: Câu trả lời là a, Họ đều là người Úc.

G: Đó là câu trả lời chính xác!

C: Làm tốt lắm, James. Tên bài hát hit năm 2014 của Pharrell Williams là gì? Là a) Happy, b) Hello hay c) Sugar?

J: Tôi không biết. Tôi không thể nhớ. Ừm ... - Happy à?

G: Đó là câu trả lời chính xác!

C: Làm tốt lắm, James. Ngôi sao nhạc pop nào nổi tiếng với các bản hit Baby và Love yourself? Đó là a) Ed Sheeran, b) Hozier hay c) Justin Bieber?

J: Dễ thôi. Anh ấy là một trong những ca sĩ yêu thích của tôi. Đó là c, Justin Bieber.

G: Đó là câu trả lời chính xác!

C: Làm tốt lắm, James. Một cây đàn vĩ cầm tiêu chuẩn dài bao nhiêu? Là a) 20,4 cm, b) 35,6 cm hay c) 48,2 cm?

J: Ồ, tôi không biết. Xin lỗi. Tôi thực sự không biết. Có phải là b - 35,6 không?

G: Đó là câu trả lời chính xác!

C: Làm tốt lắm, James. Bạn thật may mắn! Nghe bản nhạc cổ điển này. Ai là nhà soạn nhạc? Đó là a) Beethoven, b) Mozart hay c) Vivaldi?

J: Nhạc cổ điển! Ồ không! Tôi không biết gì về nhạc cổ điển, tôi biết âm nhạc nhưng tôi không biết người sáng tác. Beethoven? Không! Mozart.

C: Mozart? Có phải đó là câu trả lời cuối cùng của bạn?

J: Vâng, Mozart, b.

G: Đó không phải là câu trả lời chính xác!

C: Ôi James! Thật không may. Câu hỏi cuối cùng đã sai. Vì vậy, bạn không nhận được gì! Tôi rất xin lỗi. Lần sau cố gắng lên nhé.

Lời giải chi tiết:

1. c 2. a 3. a 4. c 5. b   6. a

The ABC of Music

1. Which of these instruments is typical in country music? => c. harmonica

(Nhạc cụ nào trong số những nhạc cụ này là tiêu biểu của nhạc đồng quê? => c. kèn harmonica)

2. What nationality are Sia Furler, Kylie Minogue and AC/DC? => a. Australian

(Sia Furler, Kylie Minogue và AC / DC có quốc tịch nào? => a. người Úc)

3. What's the name of Pharrell Williams' 2014 hit song? => a. Happy

(Tên bài hát hit năm 2014 của Pharrell Williams là gì? => a. Happy)

4. Which pop star is famous for the hit songs Baby and Love yourself? => c. Justin Bieber

(Ngôi sao nhạc pop nào nổi tiếng với các bản hit Baby và Love yourself? => c. Justin Bieber)

5. How long is a standard violin? => b. 35.6 cm

(Một cây đàn vĩ cầm tiêu chuẩn dài bao nhiêu? => b. 35,6 cm)

6. Listen to this piece of classical music. Who is the composer? => a. Beethoven

(Nghe bản nhạc cổ điển này. Ai là người sáng tác? => a. Beethoven)

Bài 6

6. In pairs, ask and answer the questions.

(Theo cặp, hỏi và trả lời các câu hỏi.)

1. What instruments can you play?

(Em có thể chơi các nhạc cụ nào?)

2. What instruments do you want to learn to play?

(Các nhạc cu nào mà em muốn học cách chơi?)

3. Can any of your friends or family members play an instrument?

(Có người bạn nào hay thành viên gia đình nào của em biết chơi nhạc cụ không?)

4. What kind of music do you listen to?

(Em thích nghe thể loại nhạc nào)

5. Do you follow any singers, musicians or groups on Twitter or Facebook?

(Em có follow ca sĩ, nhạc sĩ, hay nhóm nhạc nào trên Twitter hay Facebook không?)

Lời giải chi tiết:

1. A: What instruments can you play?

    (Bạn có thể chơi các nhạc cụ nào?)

    B: I can play the guitar. I have just recently learned how to play it

    (Tớ có thể chơi đàn ghita. Tớ chỉ vừa mới học chơi đàn thôi)

2. A: What instruments do you want to learn to play?

    (Các nhạc cu nào mà bạn muốn học cách chơi )

    B: I want to learn to play the drums. 

    (Tớ muốn học cách chơi trống.)

3. A: Can any of your friends or family members play an instrument?

    (Có người bạn nào hay thành viên gia đình nào của bạn biết chơi nhạc cụ không?)

    B: Yes, my dad knows how to play the harmonica. 

    (Có, ba tớ biết chơi kèn harmonica)

   4. A: What kind of music do you listen to?

     (Bạn thích nghe thể loại nhạc nào)

    B: I like to listen to jazz. 

    (Tớ thích nghe nhạc Jazz.)

5. A: Do you follow any singers, musicians or groups on Twitter or Facebook?

   (Bạn có follow ca sĩ, nhạc sĩ, hay nhóm nhạc nào trên Twitter hay Facebook không?)

    B: Yes, I follow Ariana Grande and Adele on Twitter

    (Có, tớ follow ca sĩ Ariana Grande và Adele trên Twitter.)


Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - English Discovery - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.