8.5 Listening and vocabulary - Unit 8. Talking to the world – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 8.5 Listening and vocabulary - Unit 8. Talking to the world - SGK tiếng Anh 6 – English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Study the Vocabulary box. What types of communication can you see in the photo? Write the words from the Vocabulary box in the correct column in the table below.

(Nghiên cứu hộp Từ vựng. Bạn có thể thấy những kiểu giao tiếp nào trong bức ảnh? Viết các từ trong ô Từ vựng vào cột đúng trong bảng dưới đây.)

Lời giải chi tiết:

A a (face-to-face) conversation

B someone writing a text message

C someone talking on a mobile phone

Speaking

Writing

Conversation

Phone call

Skype call

Email

Facebook post

Postcard

Text message

tweet

Bài 2

2. Which three types of communication do you use the most with your friends?

(Ba kiểu giao tiếp nào mà bạn sử dụng nhiều nhất với bạn bè của mình?)

Lời giải chi tiết:

I mostly communicate with my friends through text messages

Bài 3

3. Listen to a class of English language student in the UK. What is the class about?

(Lắng nghe một lớp học tiếng Anh của sinh viên ở Vương quốc Anh. Lớp học nói về cái gì?)


a. How to write emails and messages

b. Communication problems

c. Foreign language

Lời giải chi tiết:

b

Bài 4

4. Listen again and choose the correct answers.

(Nghe lại và chọn câu trả lời đúng.)


1. The teacher tells a story about ______

a. a phone call           b. a Facebook post.           c. a Skype call.

2. The teacher's surname is ______

a . What.                   b. Watt.                           c. Wedd.

3. Sonia wanted to eat ______

a. a jam sandwich.      b. some strawberries.       c. a ham sandwich.

4. Mario

 a. lives in the US.       b. made a mistake.          c. did something brave.

5. In Italian, baldo means ______

a. having no hair.        b. being brave.                c. you are bad.

Lời giải chi tiết:

1. c 

2. b 

3. c 

4. b 

5. b

Bài 5

5. Complete the Word Friends with the verbs below. Listen and check.

(Hoàn thành Word Friends với các động từ bên dưới. Nghe và kiểm tra.)


ask        call        chat       have

make     post      send

1.     ______   a conversation

2.     ______   a phone call

3.     ______   some one

4.    ______   someone a question

5.     ______   online

6.    ______   a message on Facebook

7.     ______   a text

Lời giải chi tiết:

1. have a conversation

2. make a phone call

3. call some one

4. ask someone a question

5. chat online

6. post a message on Facebook

7. send a text

Bài 6

6. Complete the sentences with one word in each gap.

(Hoàn thành các câu với một từ trong mỗi khoảng trống.)

1. I _____ a good conversation at breakfast this morning.

2. My mum asks me a lot of _____ about school. I don't always answer her.

3. My best friend lives in New Zealand. We often _____ online.

4. I _____ a message on Facebook last night.

5. I _____ a friend on the phone last night. We talked for hours.

6. I don't like making calls. It’s quicker and cheaper to send a ______.

Lời giải chi tiết:

1. had

2. questions

3. chat

4. posted

5. called

6. phone, text (message)

Bài 7

7. In pairs, say if the sentences in Exercise 6 are true for you.

(Theo cặp, hãy cho biết các câu trong Bài tập 6 có đúng với bạn không.)

Lời giải chi tiết:

A: my mum asks me a lot of questions about school. I don’t always answer her. What about you?

B: yes, I do the same. I mean there is nothing much to talk about in the first place!

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - English Discovery - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.