Geogrephy – CLIL 1 – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Geogrephy – CLIL – SGK tiếng Anh 6 – English Discovery.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the text and look at the map. Match the fact files (A-E) with the cities (1-5).

(Đọc văn bản và nhìn vào bản đồ. Khớp các tệp dữ kiện (A-E) với các thành phố (1-5).)

Lời giải chi tiết:

1. A (Hà Nội)

2. B (Hải Phòng)

3. C (Đà Nẵng)

4. D (Hồ Chí Minh City)

5. E (Cần Thơ)

Bài 2

2. Read the text again. Answer the questions.

(Đọc lại văn bản. Trả lời các câu hỏi.)

1. What is the official language of Việt Nam?

2. Where are the following places?

a. Ninh Kiều Wharf

b. Hoàn Kiếm Lake

c. The Golden Bridge Hands

d. Cát Bà National Islands

e. Sài Gòn Opera House

Lời giải chi tiết:

1. The official language in Việt Nam is Vietnamese.

2.

a. Ninh Kiều Wharf: Cần Thơ

b. Hoàn Kiếm Lake: Hà Nội

c. The Golden Bridge Hands: Đà Nẵng

d. Cát Bà National Islands: Hải Phòng

e. Sài Gòn Central Post Office: Hồ Chí Minh

Bài 3

3. In pairs do the tasks below.

(Theo cặp làm các công việc dưới đây.)

1. Name some national holidays and traditional festivals in Việt Nam.

2. How many ethnic groups ate there in your hometown? Do they speak Vietnamese?

3. Write a fact file for your home town. Include this information

- Location

- Well-known places

- Population

- Traditional dishes

Lời giải chi tiết:

1. National holidays: Labour Day, National Day, Tet Holiday, Hung Kings Temple Festival

Traditional festivals: Hue Festival, Perfume Festival, Mid-Autumn Festival

2. There are 15 ethnic groups in my hometown Bình Dương. They do speak Vietnamese.

3.

Location:

Well-known places:

 

Population:

Traditional dishes:

It is located in the Southeast region of the Việt Nam.

Hoi Khanh Pagoda, Cậu mountain, Đại Nam wonderland, Ba Thien Hau Pagoda

Over 2 million

Grilled beef with tile, fried chicken with sticky rice


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - English Discovery - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí