9.3 Reading and vocabulary - Unit 9. Getting around – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 9.3 Reading and vocabulary - Unit 9. Getting around - SGK tiếng Anh 6 – English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Where do you prefer to spend you holidays?

(Bạn muốn dành những ngày nghỉ ở đâu?)

- in the mountains

- in a quiet village

- in a city

- on the beach

- by a lake

- at home

Lời giải chi tiết:

I prefer to spend my holiday at home.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Read the description of people looking for a holiday. Whay do they look like?

(Đọc mô tả về những người đang tìm kiếm một kỳ nghỉ. Họ trông như thế nào?)

1. Kristy, twelve, and her brother Evan, ten, like trying new things. This year their parents don’t have time to take them on holiday, so Kristy and Evan are looking for other options.

2. Minh and his family are from Hà Nội. They love nature, but they don’t want to travel far.

Lời giải chi tiết:

Kristy and Evan like trying new things. Minh and his family love nature.

Bài 3

3. Read the holiday adverts (A-C) and match them with the people in Exercise 2 (1-2). There is one extra advert. Which holiday sound the most interesting to you?

(Đọc các quảng cáo về ngày lễ (A-C) và nối chúng với những người trong Bài tập 2 (1-2). Có một quảng cáo bổ sung. Kỳ nghỉ nào thú vị nhất đối với bạn?)


Lời giải chi tiết:

1. B   

2. C

The Moonlight is the most interesting to me.

Bài 4

4. Study the Vocabulary box. In pairs, find the words in the adverts. In your opinion, which holiday activities are the most fun?

(Nghiên cứu hộp Từ vựng. Theo cặp, tìm các từ trong quảng cáo. Theo bạn, hoạt động nào trong ngày lễ vui nhất?)

Lời giải chi tiết:

In my opinion, shopping is the most fun.

Bài 5

5. In groups, suggest a city, town ot region in your country for people who want to try the avtivities in the Vocabulary box.

(Theo nhóm, hãy đề xuất một thành phố, thị trấn thuộc khu vực ở quốc gia của bạn cho những người muốn thử tính thông dụng trong hộp Từ vựng.)

Lời giải chi tiết:

Vũng Tàu Is a great place for swimming.

Hồ Chí Minh city is a good plaev for shopping.

Bài 6

6. Work in groups. You are going on holiday together for four days. Choose your location and plan your holiday. Tell the class.

(Làm việc theo nhóm. Bạn sẽ đi nghỉ cùng nhau trong bốn ngày. Chọn vị trí của bạn và lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của bạn. Nói với lớp.)

- Where you are going

- How are you getting there

- Which activites you are doing each day

Lời giải chi tiết:

I am going to Dalat with my family. We are going go get there by motorbike. It’s a one week trip so there is plety of time for us to enjoy. First we are going the Link Phuoc Pagoda to take a look at this spectacular architect. Then to the Dalat Flower Park to take picture with the pretty flower field. After that we head to the Elephant Falls, The falls are a nice place to visit & look around for the colourful wildlife.

And the remaining days we are gonna go and enjoy shopping at the night market, buying souvenirs and so on.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - English Discovery - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.