9.4 Grammar - Unit 9. Getting around – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 9.4 Grammar - Unit 9. Getting around - SGK tiếng Anh 6 – English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen. Why is Max planning to go to London this summer?

(Nghe. Tại sao Max lại có kế hoạch đến London vào mùa hè này?)


Lời giải chi tiết:

Max is planning to go to London because he’s got an audition at the National Youth Theatre.

Bài 2

2. Study the Grammar box. Find examples of be going to in the dialogue.

(Nghiên cứu hộp Ngữ pháp. Tìm ví dụ về những điều sẽ xảy ra trong cuộc đối thoại.)


Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Complete the sentences with the correct form of be going to and the verbs in brackets. Listen and check.

(Hoàn thành các câu với dạng đúng của be going to và các động từ trong ngoặc. Nghe và kiểm tra.)


1. Im tired. I ‘m going to go (go) to bed early

2. Your exam results are terrible. You _____ (work) harder next year, son.

3. Nadia says she ______ (not go) to university.

4. I'm worried about you. When _______ (you/go) to the doctor's?

5. Next year we _______ (travel) around Europe by train.

6. I (not buy) him a birthday present - he never buys one for me!

Lời giải chi tiết:

1. ‘re going to work

2. isn’t going to go

3. are you going to go

4. are going to travel

5. am not going to buy

Bài 4

4. Use the information in the table and write five sentences about people’s plans for the summers. Use be going to.

(Sử dụng thông tin trong bảng và viết năm câu về kế hoạch của mọi người cho mùa hè. Sử dụng sẽ đến.)

Lời giải chi tiết:

Sol isn’t going to get up early. He isn’t going to help in the garden. He isn’t going to visit family.

Max and Lily are going to get up early. They are going to help in the garden. They aren’t going to visit family.

Eva is going to get up early. She isn’t going to help in the garden. She is going to visit family.

Bài 5

5. In pairs, talk about your plans for the next ten years. Use these ideas or your own.

(Theo cặp, hãy nói về kế hoạch của bạn trong mười năm tới. Sử dụng những ý tưởng này hoặc của riêng bạn.)

- Learn to drive

- Get married

- Move to another country

- Start a business

- Study at university

- Write a novel/make a film

- Be a famous musician/actor/sports start

Lời giải chi tiết:

I am going to study at university and move to another country.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - English Discovery - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.