8.1 Vocabulary - Unit 8. Talking to the world – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 8.1 Vocabulary - Unit 8. Talking to the world - SGK tiếng Anh 6 – English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the text on page 80 and decided whether these statements are true or false.

(Đọc văn bản ở trang 80 và quyết định xem những nhận định này đúng hay sai.)


1. They filmed Lord of the Rings there.

2. It’s in the Alantic Ocean.

3. It’s 10,000 kilometres from South America.

4. 6 million people live there.

What's special about ...?

Young people around the world tell us what's special about their countries.

#1 New Zealand

New Zealand is one of the most beautiful countries. It's a land of islands and mountains, lakes and rivers. The highest mountains are on the South Island. That's where they filmed Lord of the Rings. Aoraki/Mount Cook is 3,724 metres high! Most people live on the North Island, especially in Auckland, the biggest city. The longest river, the Waikato, is on the North Island too. It's 425 kilometres long.

What's special about New Zealand? Well, it's very far away from other countries. It's in the South Pacific Ocean, about 10,000 kilometres west of South America. And it's 1,500 kilometres east of Australia across the Tasman Sea. Another special thing is that there are only 4.6 million people but there are about 30 million sheep!

Fact box

Did you know?

Population: 4.6 million

Languages: English/Maori

Capital city: Wellington

Money: New Zealand dollar

Flag:

- In 1893 New Zealand became the first country in the world where women could vote.

- Film-maker Peter Jackson, actor Russell Crowe and opera singer Kiri Te Kanawa are from New Zealand.

- The national sport of New Zealand is rugby.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Có gì đặc biệt về ...?

Những người trẻ tuổi trên khắp thế giới cho chúng tôi biết điều gì đặc biệt về đất nước của họ.

# 1 New Zealand

New Zealand là một trong những đất nước xinh đẹp nhất. Đó là một vùng đất của đảo và núi, hồ và sông. Những ngọn núi cao nhất nằm trên Đảo Nam. Đó là nơi họ quay phim Chúa tể của những chiếc nhẫn. Aoraki / Mount Cook cao 3.724 mét! Hầu hết mọi người sống trên Đảo Bắc, đặc biệt là ở Auckland, thành phố lớn nhất. Con sông dài nhất, Waikato, cũng nằm trên Đảo Bắc. Nó dài 425 km.

New Zealand có gì đặc biệt? Chà, nó rất xa so với các nước khác. Nó ở Nam Thái Bình Dương, cách Nam Mỹ khoảng 10.000 km về phía tây. Và nó cách Úc 1.500 km về phía đông qua Biển Tasman. Một điều đặc biệt nữa là chỉ có 4,6 triệu người nhưng có khoảng 30 triệu con cừu!

Sự thật

Bạn có biết?

Dân số: 4,6 triệu

Ngôn ngữ: Tiếng Anh / Maori

Thủ đô: Wellington

Tiền: Đô la New Zealand

Quốc kì:

- Năm 1893, New Zealand trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có quyền bầu cử của phụ nữ.

- Nhà sản xuất phim Peter Jackson, diễn viên Russell Crowe và ca sĩ opera Kiri Te Kanawa đến từ New Zealand.

- Môn thể thao quốc gia của New Zealand là bóng bầu dục.

Lời giải chi tiết:

1. T

They filmed Lord of the Rings there.

(Họ đã quay phim Chúa tể của những chiếc nhẫn ở đó.)

2. F

It’s in the Alantic Ocean.

(Nó ở Đại Tây Dương.)

3. T

It’s 10,000 kilometres from South America.

(Cách Nam Mỹ 10.000 km.)

4. F

6 million people live there.

(6 triệu người sống ở đó.)

Bài 2

2. Study the Vocabulary box. Which of the words can you find in the text? How do you say them in your language?

(Nghiên cứu ô Từ vựng. Bạn có thể tìm thấy những từ nào trong văn bản? Trong tiếng Việt chúng được nói như thế nào?)

Lời giải chi tiết:

What's special about ...?

Young people around the world tell us what's special about their countries.

#1 New Zealand

New Zealand is one of the most beautiful countries. It's a land of islands and mountains, lakes and rivers. The highest mountains are on the South Island. That's where they filmed Lord of the Rings. Aoraki/Mount Cook is 3,724 metres high! Most people live on the North Island, especially in Auckland, the biggest city. The longest river, the Waikato, is on the North Island too. It's 425 kilometres long.

What's special about New Zealand? Well, it's very far away from other countries. It's in the South Pacific Ocean, about 10,000 kilometres west of South America. And it's 1,500 kilometres east of Australia across the Tasman Sea. Another special thing is that there are only 4.6 million people but there are about 30 million sheep!

Compass points (Các điểm trên la bàn)

- east: hướng đông

- north: hướng bắc

- south: hướng nam

- west: hướng tây

Continents (Lục địa)

- Africa: châu Phi

- Antarctica: châu Nam Cực

- Asia: châu Á

- Australia: châu Úc

- Europe: châu Âu

- North America: Bắc Mĩ

- South America: Nam Mĩ

Countries (Các quốc gia)

- capital city: thành phố thủ đô

- flag: lá cờ

- language: ngôn ngữ

- money: tiền

- population: dân số

Nature (Thiên nhiên)

- island: đảo

- lake: ao, hồ

- mountain: núi

- ocean: đại dương

- river: sông

- sea: biển

Bài 3

3. In pairs, take turn to ask and answer the questions about New Zealand.

(Theo cặp, lần lượt hỏi và trả lời các câu hỏi về New Zealand.)

1. What’s the population?

(Dân số bao nhiêu?)

2. What are the colours of its flag?

(Lá cờ màu gì?)

3. Where is it?

(Nó ở đâu?)

4. What is the capital city? Is it the biggest city?

(Thành phố thủ đô là gì? Nó có phải là thành phố lớn nhất?)

5. What’s the name its highest mountain? How high is it?

(Tên ngọn núi cao nhất của nó là gì? Nó cao bao nhiêu?)

6. What’s the name of its longest river? How long is it?

(Tên con sông dài nhất của nó là gì? Nó dài bao nhiêu?)

7. What languages do the people speak?

(Mọi người nói những ngôn ngữ nào?)

8. What money do they use?

(Họ dùng tiền gì?)

9. What famous people come from there?

(Những người nổi tiếng nào đến từ đó?)

10. What’s the most popular sport?

(Môn thể thao phổ biến nhất là gì?)

Lời giải chi tiết:

1. 4,6 million. (4,6 triệu dân.)

2. Red, white and blue. (Đỏ, trắng và xanh lam.)

3. In the Pacific Ocean between Australia and South America. (Ở Thái Bình Dương giữa châu Úc và Nam Mỹ.)

4. Wellington; no – Auckland is the biggest city. (Wellington; không - Auckland là thành phố lớn nhất.)

5. Aoraki/Mount Cook 3,724 m high. (Aoraki / Đỉnh núi Cook cao 3.724 m.)

6. The Waikato, 425 km long. (Sông Waikato dài 425 km.)

7. English and Maori. (Tiếng Anh và tiếng Maori.)

8. The New Zealand dollar. (Đồng đô la New Zealand.)

9. Perter Jackson, Russel Crowe, Kiri Te Kanawa.

10. Rugby. (Bóng bầu dục.)

Bài 4

4. In groups, do the quiz. Go to page 112 and check.

(Trong nhóm, làm câu đố. Chuyển đến trang 112 và kiểm tra.)

What do you know about the world?

1. The capital city of Japan is ________. 

a. Beijing     

b. Cairo         

c. Tokyo

 2. The country to the south of France is ________.

a. Belgium      

b. Italy            

c. Spain

3. Việt Nam is in ________.

a. Africa          

b. Asia            

c. Europe

4. The population of ______is about ninety million.

a. China            

b. Egypt          

c. France

5. The ____ flagis green, white and red.

a. Vietnamese    

b. French         

c. Italian

6. The river ________ starts in Peru.

a. Amazon          

b. Danube        

c. Nile

7. The money in Canada is the Canadian ________.

a. dollar               

b. franc           

c. pound

8. Mont Blanc is a______ between France and Italy.

a. mountain         

b. river           

c. sea

9. In Switzerland there are ________ official languages.

a. two                 

b. three          

c. four

10. Madagascar is a(n)_____ to the east of Africa.

a. island               

b. lake            

c. ocean

Lời giải chi tiết:

1. c  2. a  3. b 4. b 5. c
6. a  7. a 8. a  9. c 10. a

What do you know about the world?

(Bạn biết gì về thế giới?)

1 - c. The capital city of Japan is Tokyo

(Thủ đô của Nhật Bản là Tokyo.)

2 - a. The country to the south of France is Belgium.

(Quốc gia ở phía nam của Pháp là Bỉ.)

3 - b. Việt Nam is in Asia.

(Việt Nam thuộc Châu Á.)

4 - b. The population of Egypt is about ninety million.

(Dân số của Ai Cập là khoảng chín mươi triệu người.)

5 - c. The Italian flagis green, white and red.

(Cờ Ý có màu xanh lá cây, trắng và đỏ.)

6 - a. The river Amazon starts in Peru.

(Sông Amazon bắt đầu ở Peru.)

7 - a. The money in Canada is the Canadian dollar.

(Tiền ở Canada là đô la Canada.)

8 - a. Mont Blanc is a mountain between France and Italy.

(Mont Blanc là ngọn núi nằm giữa Pháp và Ý.)

9 - c. In Switzerland there are four official languages.        

(Ở Thụy Sĩ có bốn ngôn ngữ chính thức.)

10 - a. Madagascar is an island to the east of Africa.

(Madagascar là một hòn đảo ở phía đông của châu Phi.)

Bài 5

5. In pairs, ask and answer the questions in Exercise 3 about one of the countries you know well.

(Theo cặp, hỏi và trả lời các câu hỏi trong Bài tập 3 về một trong những quốc gia mà bạn biết rõ.)

A: What is the population of our country, Việt Nam?

(Dân số của đất nước chúng ta, Việt Nam là bao nhiêu?)

B: ... million. What are the colours of our country's flag?

(... triệu người. Quốc kỳ của nước ta màu gì?)

Lời giải chi tiết:

A: What are the colours of Japan’s flag? (Quốc kì của Nhật Bản màu gì?)

B: Red and white. (Đỏ và trắng.)

A: Where is it? (Nó ở đâu?)

B: Northeast Asia. (Đông bắc của chân Á.)


Bình chọn:
4.1 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - English Discovery - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí