9.6 Speaking - Unit 9. Getting around – Tiếng Anh 6 – English Discovery


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 9.6 Speaking - Unit 9. Getting around - SGK tiếng Anh 6 – English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen to Part 1. Why do Max, Eva and Sol decide to get out of the car?

(Nghe Phần 1. Tại sao Max, Eva và Sol quyết định xuống xe?)


Lời giải chi tiết:

They decided to get out of the car because the sat-nav isn’t working (and they have much time before Max’s audition).

Bài 2

2. Read or listen to Part 2. Are they far from the theatre?

(Đọc hoặc nghe Phần 2. Họ có ở xa rạp hát không?)


Lời giải chi tiết:

No.

Bài 3

3. Study the Speaking box. Find examples of the phrases in the dialogue.

(Nghiên cứu ô Nói. Tìm ví dụ về các cụm từ trong đoạn hội thoại.)

Lời giải chi tiết:

Bài 4

4. Complete the dialogue with words from the Speaking box. Listen and check.

(Hoàn thành đoạn hội thoại với các từ từ ô Nói. Nghe và kiểm tra.)


Eva: Excuse me, Mr Gregg. Where’s the car? I left my phone there.

Dad: Go to the 1end of the road. 2______ left into Holloway Road. Go 3______ the library. 4______ the third turning on the left. My car’s 5______ the left. It’s 6______ far. Here is the key!

Lời giải chi tiết:

2. Turn

3. past

4. Take

5. on

6. not

Bài 5

5. You ‘re outside the National Youth Theatre. Find it on the map. Listen again. Where did dad park his car?

(Bạn đang ở ngoài Nhà hát Tuổi trẻ Quốc gia. Tìm nó trên bản đồ. Nghe một lần nữa. Bố đã đậu xe ở đâu?)


Lời giải chi tiết:

The car is on Tavistock Terrace.

Bài 6

6. In pairs, look at the map in Exercise 5. You ‘re at the school on Manor Gardens. Ask for and give directions. Use the Speaking box to help you.

(Theo cặp, hãy xem bản đồ trong Bài tập 5. Bạn đang ở trường trên Manor Gardens. Yêu cầu và chỉ đường. Sử dụng ô Nói để giúp bạn.)

Student A, ask for directions from school to.

- The swimming pool

- The Indian restaurant

Student B, ask for directions from school to:

- The bookshop

- The bank

Lời giải chi tiết:

To the swimming pool:

Come out of the school and turn left.

Go to the end of the road and tum left into Holloway Road.

Go past the supermarket, The swimming pool is on the left opposite the Odeon  Cinema                                                                  

 

To the Indian restaurant:

Come out of the school and turn left.

Go to the end of the road and turn right into Holloway Road,

Take the second turning on the left. The Indian restaurant is on the right.

To the bookshop:

Come out of the school and tum left.

Go to the end of the road and turn right into Holloway Road,

The bookshop is on the left. Itis after the first tuning on the left.

To the bank:

Come out of the school and tum left. Go to the

end of the road and turn left into Holloway Road, Take the

second tuming on the right then tum right into Tufnell Park

Road. Go past the bus stop. The bank is on the left.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - English Discovery - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.